Ana Sayfa Yazılar 1.03.2021 352 Görüntüleme

Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulamasına İlişkin Yapılan Değişiklikler – Ergün Şenlik Ymm

 

ERGÜN ŞENLİK 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulamasına İlişkin Yapılan Değişiklikler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

35 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler özet olarak 10 No.lu Sirkülerimizde açıklamıştık. Bu Sirkülerimizde, yapılan bu değişiklikler daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“- Sigorta ve reasürans şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,”

Yapılan bu değişiklik ile sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcı statüsüne dahil edilmiştir.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebliğin;

– (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

– (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri,

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.”

Mevcut durumda, sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilmesi halinde 3/10 oranında KDV tevkifatına tabi bulunan yapım işlerinde, yapılan düzenleme ile tevkifat oranı 4/10 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde bulunan yapım işleri de 4/10 oran üzerinden tevkifat kapsamına alınmıştır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

 

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlar arasında yer almaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, KDV mükellefleri tarafından yaptırılan ve KDV dahil bedeli 5 Milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık, etüt-proje hizmetlerinin KDV tevkifatı kapsamına alınması ile ilgili ibare değişiklikleri KDV Genel Uygulama Tebliğindeki yerlerine işlenmiştir.

 1. 4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C-2.1.3.2.3.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

Belirlenmiş alıcılara verilen, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde bu alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 5/10’dan 7/10 orana çıkarılmıştır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.7.1.) bölümünde yer alan “5/10” ibaresi “7/10” olarak değiştirilmiştir.

Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason  çanta  ve  ayakkabı  dikim  işleri  ile  fason iş  yaptıracak  olanlara,  fason  iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin  etmek  suretiyle  aracılık  hizmeti  aracılık  hizmetlerinde,  alıcılar  tarafından 5/10 oranında yapılan KDV tevkifat oranı 7/10’a çıkarılmıştır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.10.1.) bölümünde yer alan “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

Temizlik,  Çevre  ve  Bahçe Bakım Hizmetlerinde yapılmakta olan  7/10 oranındaki KDV tevkifatı 9/10’a çıkarılmıştır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.11.2. Kapsam

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı faaliyetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Yük taşımacılığı (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) hizmeti alımlarında 2/10, servis taşımacılığı hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.12.1.) ve (I/C-2.1.3.2.12.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

Baskı  ve  basım  hizmetlerinde  alıcılar  tarafından  yapılmakta olan 5/10  oranındaki  KDV tevkifatı 7/10’a çıkarılmıştır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

Yapılan bu düzenleme ile 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 5/10 oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

2.1.3.2.15.2. Kapsam

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

Yapılan bu değişiklik ile ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır.  Reklam  hizmeti  alımlarında  3/10  oranında  KDV  tevkifatı uygulanacaktır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.6.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne(DMO) yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), tevkifat kapsamına alınmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve Tebliğde  özel  olarak  belirlenmeyen  diğer  bütün  teslimlerde  (su,  elektrik,  gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), DMO tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin,  kamu  özel  iş  birliği  modeli  ile yaptırılan  sağlık  tesislerine  ilişkin  işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulamasının düzenlendiği (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

Yeni düzenlemeden önce, kısmi tevkifat  uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken iken söz konusu Tebliğ ile yapılan yeni düzenleme ile alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=) 3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080 TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.1.) ve (I/C-2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan “-Servis taşımacılığı hizmeti,” ibareleri “-Taşımacılık hizmetleri,” olarak değiştirilmiş, “-Her türlü baskı ve basım hizmeti,” satırlarından sonra gelmek üzere “-Ticari reklam hizmetleri,” satırları eklenmiş ve “-Ağaç ve orman ürünleri teslimi,” satırlarından sonra gelmek üzere “-Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler,” satırları eklenmiştir.

Burada yer alan değişiklikler, yukarıda belirttiğimiz değişikliklere paralel olarak mahsuben ve nakden KDV iadesi talebine dair bölümlerde yapılan değişikliklerdir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.                    

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil