Ana Sayfa GENEL 1 Temmuz 2022 39 Görüntüleme

Mali Tatil Ve Adli Tatil Sürecinde Vergiyle İlgili İşlemlere İlişkin Dava Açma Süreleri

01 Temmuz 2022
2577 sayılı İYUK’un 7/1. Maddesine göre; “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.” Aynı Kanunun 8. maddesine göre:

1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”
Ayrıca 5604 Sayılı Kanunun 1/1. Maddesinde de “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar; 3. fıkrasında da “ Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri MALÎ TATİL SÜRESİNCE İŞLEMEZ. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Bu yıl 01.07.2022 – 20.07.2022 tarihleri arası mali tatildir. Bu sebeple 01.07.2022 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması dolayısıyla başlayan vergi mahkemelerinde dava açma süreleri bu dönem içerisinde işlemeyecektir. Mali tatil süresince yapılmış olan tebligatlarda ise dava açma süresi 21.07.2022 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.
Diğer taraftan 6100 Sayılı HMK’nın 102/1. Maddesinde  “Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.” 104. Maddesinin 1. Fıkrasında da ; “Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Dikkat edileceği üzere vergisel işlemlere ilişkin olarak mali tatil süresince vergi mahkemelerinde dava açma süresi işlemez iken, adli tatil süresince işlemeye devam etmektedir. Ancak dava açma süresi adli tatil süresi dahilinde son bulursa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış olmaktadır. 2022 Yılı adli tatili 20.07.2022 Çarşamba günü başlayacak ve 31.08.2022 Çarşamba günü son bulacaktır. Adli yıl 01.09.2022 Perşembe günü başlayacaktır. Dava açma süresinin son günü adli tatile rastlamışsa, bu durumda vergi mahkemelerinde dava açmanın son günü 07.09.2022 günü olacaktır.
Danıştay’ca verilen bazı kararlarda, “mali tatil süresince işlemeyen sürenin dava açma süresi olduğu, itiraz/temyiz sürelerinin mali tatil süresince işlemeye devam edeceği” hükmü tesis edilmektedir. Aksi yönde kararlarda bulunmaktadır. Vergi Atölyesi

kaynak: dunya.com

Yorumlar