Ana Sayfa GENEL 1 Ağustos 2020 402 Görüntüleme

Pert olan aracın usul ve KDV açısından değerlendirilmesi

Pert olan aracın usul ve KDV açısından değerlendirilmesi/Özelge

21.07.2020

Kaza sonucu pert olan aracınızın, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılmamak ve trafikten çekilmek kaydıyla hurda metal olarak üçüncü kişiye teslimi, KDV Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV den istisna bulunduğundan, bu teslime ilişkin olarak üçüncü kişi adına düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Aktifinizde kayıtlı aracın kaza neticesinde pert olması nedeniyle sigorta şirketinden alacağınız sigorta tazminat bedeli KDV ye tabi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından, sigorta şirketine düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Söz konusu aracın alışında ödenen ve ilgili dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarının, indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine (sigorta şirketi tarafından pert olduğunun belgelendirildiği, bir başka deyişle aracın zayi olduğu döneme) ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

İlgili Özelge;

SAYI: B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14029-16-790

ilgili özelge:

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ)
TARİH : 28.09.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14029-16-790
KONU : Pert Olan Aracın Usul ve KDV Açısından Değerlendirilmesi hk.
Kaza sonucu pert olan aracınızın, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılmamak ve trafikten çekilmek kaydıyla hurda metal olarak üçüncü kişiye teslimi, KDV Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV den istisna bulunduğundan, bu teslime ilişkin olarak üçüncü kişi adına düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Aktifinizde kayıtlı aracın kaza neticesinde pert olması nedeniyle sigorta şirketinden alacağınız sigorta tazminat bedeli KDV ye tabi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından, sigorta şirketine düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Söz konusu aracın alışında ödenen ve ilgili dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarının, indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine (sigorta şirketi tarafından pert olduğunun belgelendirildiği, bir başka deyişle aracın zayi olduğu döneme) ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

…………………….

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan kamyonun kaza sonrası pert olduğu (kullanılamaz duruma geldiği), kasko şirketinden aracın piyasa değerine yakın bir bedelin tahsil edildiği, kasko şirketinin aracı hurda haliyle üçüncü bir kişiye satarak noterden devir işleminin yapıldığı belirtilmekte ve faturanın kasko şirketine mi kesileceği yoksa noterden satış yapılan üçüncü kişi adına mı düzenleneceği, kasko şirketinden alınan tutara fatura düzenlenmesi gerekip gerekmediği ve kasko şirketine fatura düzenlenmesi halinde faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı sorulmaktadır.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, faturanın emtiayı satan veya işi yapan tarafından, emtiayı satın alan veya hizmetten faydalanan müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, hasarlı aracınızın sigorta şirketi tarafından üçüncü bir kişiye satılması işleminde, aracın şirketiniz aktifinde kayıtlı olduğu hususu dikkate alınarak, bu satış işlemi için şirketiniz tarafından aracın satıldığı üçüncü şahıs adına satış bedeli tutarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Toplam sigorta tazminatının, aracın üçüncü kişiye satış bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı için ise şirketiniz tarafından sigorta şirketine fatura düzenlenecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesi uyarınca, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği,

8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde KDV nin mükellefinin, malı teslim eden veya hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler olduğu,

17/4-g maddesinde, hurda metal teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

29/2 nci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolacağı ve iade edilmeyeceği,

30/c maddesinde ise, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerde yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV nin indirin konusu yapılamayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak, 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde hurda kavramının; her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlannı, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygunolarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

Buna göre;

1. Kaza sonucu pert olan aracınızın, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılmamak ve trafikten çekilmek kaydıyla hurda metal olarak üçüncü kişiye teslimi, KDV Kanununun 17/4-g madddesi uyarınca KDV den istisna bulunduğundan, bu teslime ilişkin olarak üçüncü kişi adına düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

2. Aktifinizde kayıtlı aracın kaza neticesinde pert olması nedeniyle sigorta şirketinden alacağınız sigorta tazminat bedeli KDV ye tabi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından, sigorta şirketine düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır.

3. Söz konusu aracın alışında ödenen ve ilgili dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarının, indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine (sigorta şirketi tarafından pert olduğunun belgelendirildiği, bir başka deyişle aracın zayi olduğu döneme) ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

Bilgi edilmesini rica ederim.

kaynak: palmiye yazılım.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil