Ana Sayfa GENEL 1 Eylül 2022 195 Görüntüleme

Kayıt Dışı Hasılatta KDV

Faruk TAŞYÜREK
Vergi Müfettişi
erkbilgif@gmail.com

Mükellefler tarafından kayıt dışı olarak elde edilen veya elde edildiği kabul edilen hasılatın tutarı içerisinde KDV’nin bulunup bulunmadığı öteden beri tartışma konusu ola gelmiştir. Konuya ilişkin Vergi Denetim Kurulu (VDK) Danışma Komisyonu çok önemli bir karar almış ve uygulama da birliğin sağlanmasına ışık tutmuştur.

Bu çalışmamızda Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunu hakkında geniş çaplı bilgi sunumu yapıldıktan sonra; kayıt dışı hasılatın bünyesinde KDV’nin bulunup bulunmadığı yönündeki danışma komisyonu kararı ele alınıp, konuya ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

1. Danışma Komisyonu

VDK bünyesinde danışma komisyonunun oluşturulmasına yönelik düzenlemeye 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer verilmiştir. Bahse konu düzenleme 18/4/2020 tarih ve 31103 sayılı resmi gazete de yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasında Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (Kararname Numarası:60) 6. maddesiyle yapılmıştır.

Bahse konu kararnameyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararının 228/7 fıkrası “Vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu kurulabilir. Danışma Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” şeklinde teşekkül etmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararında yer alan düzenlemeye müstenit 07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu yönetmeliğin amacına bakıldığı zaman bu amacın, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlaması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususların giderilmesi, bu amaçla Başkanlığa görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonunun oluşturulması ile bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemesi olduğu görülmektedir.

Yine bahse konu yönetmeliğe bakıldığında danışma komisyonun görevinin, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirmek şeklinde olduğu görülmektedir.

Danışma komisyonunun gündemine alınamayacak veya karar verilemeyecek konulara ise yönetmeliğin 10. maddesinde aşağıdaki şekilde yer verildiği görülmektedir.

— Mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddüt bulunmayan konuların Komisyona intikal ettirilmemesi esası kabul edilmiştir.

— Vergi mükellefleri ve sorumluları Komisyondan görüş talep edemeyecektir.

— Daire Başkanlıkları ve Vergi Müfettişleri Komisyondan doğrudan görüş talep edemeyecektir.

— Komisyonda daha önce görüşülüp karara bağlanan konuların mevzuatta değişiklik olmadığı sürece tekrar Komisyona getirilmemesi esası benimsenmiştir. Ancak, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, evvelce karara bağlanmış olan konular Komisyonda yeniden incelenebilecektir.

2. Danışma Komisyonu Kararlarının Bağlayıcılığı

yazının devamı için tıklayınız.

kaynak: https://www.alomaliye.com/2022/08/31/kayit-disi-hasilatta-kdv/

Yorumlar