Ana Sayfa Özelgeler 1 Ekim 2021 670 Görüntüleme

Özelge : GMSİ mükellefi eşe ait indirilemeyen hayat sigortası primlerinin kendisine ait serbest meslek kazancı matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunuları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

62030549-120[89-2018/285]-E.595925

14.08.2020

Konu

:

GMSİ mükellefi eşe ait indirilemeyen hayat sigortası primlerinin kendisine ait serbest meslek kazancı matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

İlgi

:

27/02/2018 tarih ve 667444 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest meslek faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, eşinizin ise GMSİ mükellefi olduğunu belirterek, eşiniz adına ödeyeceğiniz hayat sigortası priminin tamamının, eşiniz tarafından gelir vergisi matrahından indirilememesi durumunda, söz konusu primin serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla elde ettiğiniz kazanç üzerinden hesaplanan gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda, Başkanlığımız görüşü  talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde;

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

1. Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.

” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 23/10/2012 tarihli 85 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin “8.3. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerden İndirimi” başlıklı bölümünde, “6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir surette indirim konusu yapılmayacaktır.

 Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

 – Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile

– Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinden müteşekkildir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

 ” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, eşinize ait beyana tabi bir gelir unsuru bulunması nedeniyle, eşinize ait hayat sigortası priminin %50’sinin, eşe ait beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması koşuluyla, kendisi tarafından gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta olup, bu indirimden arta kalan tutarın tarafınızca serbest meslek faaliyeti kapsamında beyan edilen gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar

Benzer Haberler