Ana Sayfa GENEL 1 Kasım 2020 439 Görüntüleme

Özelge : Site yönetimine verilen ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmetinde uygulanacak KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

ACELE

Sayı

:

45404237-130[I-20-190]-E.141328

23.09.2020

Konu

:

Site yönetimine verilen ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmetinde uygulanacak KDV oranı

 

İlgi

:

17/08/2020 kayıt tarihli özelge başvuru formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin, site yönetimlerine ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmeti verdiği belirtilerek, bahse konu hizmetlerin 31/7/2020  tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi kapsamında olup olmadığı, dolayısıyla söz konusu hizmete uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasının (ö) bendi uyarınca hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetlerinde (malzemeler hariç) KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirilmiştir.

Buna göre, site yönetimlerine verilen ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK’ya ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından ve anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesi uyarınca hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç) kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar