Ana Sayfa GENEL 2 Mart 2022 307 Görüntüleme

Güncel Kdv Oranları İle İlgili Soru Ve Cevaplar (2)

> SORU 01: Hizmet ihracının özellikleri nelerdir?

Yurt dışındaki müşteriler (İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şube, büro, temsilcilik ve acentası) için Türkiye’de yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler KDV den istisnadır.
Verilen bir hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için;
1. Hizmetin Türkiye de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılması, (bu işlemin tevsikinin edilmesi için, fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi)
2. Hizmetten yurt dışında faydalanılması,
gerekmektedir.
KDV Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri ile konu hakkındaki açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edilecektir. Ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32 nci maddesi kapsamında iadesinde ise ödeme belgesi (bedelin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) aranacaktır.
Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilir.

> SORU 02: KDV tevkifatı uygulamasında sınır nedir?

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Buna göre;
– 1 yıl süreli hizmet alımı şeklinde sözleşme yapılan, ancak aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilebilen hizmetlerde, alt sınır hesabında aylık olarak verilen hizmete ilişkin düzenlenen faturadaki KDV dahil bedel dikkate alınacaktır.
– 5018 sayılı Kanuna tabi bir kurumun makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlarına haftalık, aylık, yıllık bakım sözleşmeleri çerçevesinde sunulan hizmetler; her bir bakım döneminde sunulan kısım itibariyle değerlendirilecektir. Kurumun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan, dönemsellik içermeyen tamir, bakım ve onarım hizmetleri ise KDV dahil 2.000 TL’yi geçmediği sürece tevkifata tabi olmayacaktır. Tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin sorumlu kurumun muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlarına aynı gün içinde ifa edilmesi halinde bedel, her bir araç itibariyle değil, toplam olarak dikkate alınacak ve 2.000 TL’yi geçtiği taktirde de tevkifata tabi tutulacaktır.
– Yılın tamamında belli miktarda ürün için fason konfeksiyon işi yapılması yönünde sözleşme düzenlenmesi, ancak yıl içinde günlük, haftalık ya da aylık olarak teslim edilen ürün karşılığında fason hizmet faturası düzenlenmesi halinde, her fason hizmet faturasındaki KDV dahil hizmet bedeli, tevkifat alt sınırının hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, bedelin parçalara bölünerek birden fazla fatura düzenlendiğinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların (profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan teslim ve hizmetler hariç), kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır.

> SORU 03: KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak düzeltme beyannamesi nasıl düzenlenmelidir?

KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dâhil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.

Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır.

> SORU 04: Kurumların iki yıldan fazla süredir aktifinde kayıtlı gayrimenkulü satışı halinde KDV yönünden durumu nedir?

3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

Satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için kurumların aktiflerinde asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz.

> SORU 05: İhraç kaydıyla teslim yapabilmenin şartları nelerdir? Kimler İmalatçı sayılır?

İhraç kaydıyla teslim yapabilmek için imalatçı vasfına haiz olunması gerekir.

İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde ‘imalatçı belgesi’ olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

gerekmektedir.

> SORU 06: İmalatçı olmadan ihraç kayıtlı mal tesliminde tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir mi?

Tecil-terkin uygulamasından ‘imalatçı’ vasfını haiz satıcılar yararlanabilir. İmalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil-terkin uygulamasından yararlanamaz. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da bu belgelerin verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanırlar.

> SORU 07: Yapı ruhsatında iş yeri olan taşınmazın yapı kayıt belgesi ile konut olarak teslimi mümkün müdür, uygulanacak KDV oranı nedir?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi doğrultusunda konut olarak tescillendiği, imar barışından faydalanılarak yapı kayıt belgesi ile niteliği mesken (konut) olarak değiştirilen ve tapu kayıtlarında mesken olarak yer alan söz konusu bağımsız bölümlerin, niteliği İmar Barışı ile konuta dönüşse dahi; inşaat ruhsatının konut olarak değil, ofis ve işyeri olarak verildiği, bu taşınmazların fiili durumda işyeri olarak kullanılabileceği, verilen inşaat ruhsatının da bu taşınmazların işyeri olarak kullanılmasını mümkün kıldığı ve işyeri olarak kullanılmak üzere satın alınabileceği hususları dikkate alındığında, KDV oran uygulaması bakımından ilgili taşınmazların konut olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu teslimlerde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

> SORU 08: Şirket ortağının, ortağı olduğu şirkete şahsi arabasını kiraya vermesi durumunda KDV tevkifatı ve gelir vergisi tevkifatı (stopaj) var mıdır? Şirket ortağının sorumluluğu nedir?

Şirket ortağının aracının kiralanması durumunda (şirket ortağının gerçek usulde KDV mükellefiyeti yoksa) şirketin, kira bedeli üzerinden % 18 olarak hesaplanacak KDV yi sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemesi ve %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapması zorunludur. Şirket ortağının elde ettiği gelir GVK 103. Maddesinde belirtilen Gelir Vergisi tarifesinin 2. dilimini geçmesi durumunda Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.

> SORU 09: Satılan bir malın nihai tüketiciden iade alınması gerektiğinde belge düzeni ve KDV durumu nedir?

Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin KDV dâhil tutarları tüketiciye iade edilir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alırlar. Gider makbuzunda iade edilen malın KDV’si satış bedelinden ayrı gösterilir ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilir.

İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür.
İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanı sıra bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir.

Dolayısıyla iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemez.

> SORU 10: Mobilya teslimlerinde uygulanacak KDV oranı nedir?

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/33 üncü sırası uyarınca; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 94 üncü faslında yer alan ve ilgili Kararda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları ve tanımları itibariyle belirlenen eşyaların teslimi %8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

> SORU 11: Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numarası nedir, nasıl öğrenilir?

GTİP numarası bir eşyanın 12 haneli numarasıdır. Mükellefler, ithal ya da yurtiçi teslimde bulundukları bir eşyanın GTİP numarasının tespiti için Ticaret Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bu eşyaya ilişkin teknik bilgilerin de yer aldığı kataloglar ile diğer ayrıntılı bilgi/belgelerle başvurmak suretiyle bağlayıcı tarife bilgi talebinde bulunarak GTİP numarası tespit ettirebilirler.

Ayrıca gümrük beyanlarında da ithal veya ihraç edilen eşyanın GTİP numara bilgisi yer almaktadır.

> SORU 12: İhale yoluyla (icra, izaleyi şüyu) satın alınan taşınmazlarda KDV oranı nedir?

Net alanı 150 m²’nin üzerinde olan konutlar ile m² büyüklüğüne bakılmaksızın işyeri teslimleri genel oranda (%18) KDV’ye tabidir. Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde net alanı 150 m²’nin altında olan konutlarda ise KDV oranı %1 olarak hesaplanmaktadır.

Büyükşehir statüsüne sahip illerde ise, 2007/13033 sayılı BKK eki Kararın 1 inci maddesinin 6 numaralı fıkrasındaki hüküm uyarınca, arsanın emlak birim m² vergi değeri, riskli yapı durumu vb. kriterlere göre 150 m²’nin altında olan konutlar için KDV oranı belirlenmektedir.

> SORU 13: Araç kiralama şirketlerinden satın alınan binek otomobillerinde KDV oranı nedir?

2008/13426 sayılı BKK gereğince, KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletme üzere iktisap ettikleri 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 oranında KDV uygulanması; 31.12.2007 tarihinden sonra aktiflerine veya envanterlerine kaydedilen binek otomobillerinin teslimi halinde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla 2 yıl düzenlemesi, araç kiralama şirketinin 31.12.2007 tarihine kadar aktifinde veya envanterinde kayıtlı olan araçlara ilişkindir.

> SORU 14: Geceleme hizmetlerinde indirimli KDV oranı uygulamasının şartları nedir?

Geceleme hizmetinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında değerlendirilebilmesi için bu hizmetin; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde verilmesinin yanı sıra işletmenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm işletme belgesine sahip olması veya ilgili yerel yönetim biriminden alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında “otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesisi” olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, konaklama tesisi niteliğine haiz olduğunun belirtilen bu belgelerden biriyle tevsik edilebilmesi halinde, bu işletmelerde verilen geceleme hizmetine indirimli oranda, aksi halde genel oranda KDV uygulanacaktır.

Diğer taraftan, günübirlik veya haftalık mesken kiralamaları bu sıra kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu kiralama hizmetlerinde de genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır.

> SORU 15: Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı nedir?

1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 02.10.2019 tarihinden itibaren;
– Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler,
– Vesayet davaları ve işleri,
– Yukarıda belirtilen davalara ilişkin kanun yolları,
– İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk,
– Yukarıda sayılanlara bağlı ilamlı icra takipleri
kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinin KDV oranı %8 olarak uygulanmakta iken, 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/32 nci sırasının kapsamı genişletilerek 01.12.2021 tarihinden itibaren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri de indirimli oran kapsamına alınmıştır.

> SORU 16: Arabuluculuk hizmetlerinde KDV oranı nedir?

1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla iş uyuşmazlıklarıyla ilgili dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde kendisini avukatla temsil eden taraf avukatının verdiği avukatlık hizmetinin KDV oranı %8 olarak tespit edilmiş olup, Kararda arabuluculuk hizmetine yönelik herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Bu çerçevede;

– Avukat arabulucu (veya avukat sıfatı olmayan arabulucu) tarafından verilen iş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk hizmetinin, ilgili BKK eki (II) sayılı listenin B/32 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (%18),

– İş uyuşmazlıklarıyla ilgili dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde kendisini avukatla temsil eden taraf avukatının düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda ise %8 oranında

KDV hesaplanması gerekmektedir.

Yorumlar