Ana Sayfa GENEL 3 Haziran 2022 238 Görüntüleme

Sahte Fatura Düzenleme Kuşkusuyla İncelemeye Sevk Edilenlerin Matrah Artırımı Talepleri Konusunda Haziran 2022 Tarihine Kadar İnceleme Raporlarının Sonuçlandırılması Zorunludur

03 Haziran 2022
Bilindiği gibi 7326 sayılı yasa 09.06.2021 gün ve 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa hükmüne göre haklarında 2016-2020 yılları için sahte fatura düzenleme bulunan mükellefler matrah artırımı hükümlerinden faydalanamayacaktır (bkz:7326 sayılı yasa md. 5/9-a )

Yasa hükmü aşağıda olduğu gibidir.

Mezkur Kanunun 5/9.maddesinde; ‘Matrah ve vergi artırımıyla ilgili aşağıdaki hükümler de uygulanır

a) Aşağıda sayılan mükellefler bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar:

1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”,

2) Terör suçundan hüküm giyenler,

3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalandırılmaz.

Yukarıda yer verilen yasa hükmüne göre haklarında önceden düzenlenmiş sahte fatura düzenleme raporu bulunan mükellefler 7326 sayılı kanun matrah artırımını düzenleyen kanun 5.madde hükmünden faydalanması mümkün değildir.

Örneğin; 2016 yılı için haklarında sahte fatura düzenleme bulunan bir mükellef 2016 hariç diğer yıllar için matrah artırımı talebinde bulunabilecektir. Öte yandan herhangi bir nedenle matrah artırım talebi red olunan mükellefler vergi yargısında taleplerinin red tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi iptal davası açma olanakları mevcuttur. Elektronik ortamda matrah artırımı talebinde bulunan mükelleflere sistem üzerinden ‘7326 sayılı kanun 5.maddesinin 9.fıkrası kapsamında bulunduğunuzdan matrah artırımı hükümlerinden faydalanmanız mümkün değildir.’ şeklinde gelen yanıt çıktısı bilgisayardan alınarak buna göre vergi yargısında iptal davası açılması mümkündür. Matrah artımı talebi ile ilgili son müracaatın 01.10.2021 tarihi dikkate alınarak buna göre ayrıca yürütmenin durdurulması talebinde bulunması gerekmektedir.

7326 SAYILI KANUNUN 5/9 MAD. HÜKMÜNE GÖRE MATRAH ARTIRIM TALEPLERİ KONUSUNDA İNCELEME RAPORLARININ 2022 HAZİRAN AYINA KADAR SONUÇLANMASI ZORUNLUDUR

14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve matrah/vergi artırımına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mükellefler açısından da bir çok ayrıcalık tanıyan kanun hükümleri detaylı incelendiğinde vergi incelemesine devam edilen mükelleflerin ilgili kanunun bazı hükümlerinden yararlanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

7326 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin 9 numaralı fıkrasının (b) bendinde;”Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalandırılmaz.” hükmü ile yine aynı fıkranın (c) bendinde; “Bu fıkranın (b) bendi kapsamında artırımda bulunanlar hakkında, artırımda bulundukları dönem ve vergi türlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) önce veya yayımı tarihini izleyen günden itibaren on iki ay içerisinde başlanılan vergi incelemeleri ((b) bendinde belirtilen inceleme dâhil) ile takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Söz konusu vergi incelemelerinden bu süre içerisinde sonuçlandırılanlarla ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla vergi incelemesi devam eden mükellefin dikkat etmesi gereken en önemli husus tarihtir.

Sonuç olarak, 7326 sayılı Kanunun 5. Mad. hükmüne göre 14.06.2021 tarihinden itibaren 12 ay içerisinde neticelendirilmesi gerekli olan sahte fatura düzenleme şüphesiyle ilgili vergi inceleme raporlarını Haziran 2022 tarihine kadar mutlaka sonuçlandırması zorunludur. Söz konusu incelemelerin 213 sayılı VUK mad. 40/6’ya göre herhangi bir ek uzatma süresi bulunmadığı kanısındayız. Haziran 2022 tarihinden sonra söz konusu raporlara göre mükelleflerin olumlu inceleme raporları kapsamında matrah artırım beyanlarının tahakkuklarının verilerek, mükelleflere tebliğ edilmesi zorunludur. [1]

Dr. Mustafa ALPASLAN

https://www.hukukihaber.net/sahte-fatura-duzenleme-kuskusuyla-incelemeye-sevk-edilenlerin-matrah-artirimi-talepleri-konusunda-haziran-2022-tarihine-kadar-inceleme-raporlarinin-sonuclandirilmasi-zorunludur-makale,9912.html

—————

[1] Aynı görüş için Bkz: ALTUNDAĞ Mesud, “7326 Ayrıcalığı”, Dünya Gazetesi, Serbest Kürsü, 13.04.2022

kaynak: ozdogrular.com

Yorumlar