Ana Sayfa GENEL 3 Kasım 2022 46 Görüntüleme

Eylül ayı özelgeleri

Bumin DOĞRUSÖZ

HUKUKA GÖRE

bumin.dogrusoz@dunya.com

Her ay, bir önceki ayın özelgelerini özetler halinde aktaracağımı hatta bu konudaki yazılarımı biriktiren okurların, bir süre sonra kendi “özetler havuzu”nu da oluşturabileceklerini daha önce yazmış ve Temmuz ile Ağustos ayına ilişkin özelge özetlerini yayınlamıştım. Bu yazımda da Eylül ayında verilmiş gelir vergisine ilişkin önemli özelge özetlerini aktarıyorum.

■ Bir vergi dairesinin yetki alanı içerisinde 13.02.2017- 07.07.2017 tarihleri arasında yürütülen faaliyet nedeniyle Kanunda aranan şartlarla genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından faydalanılması mümkün iken, daha sonra tekrar 08.09.2017 tarihinden itibaren bir başka vergi dairesinin yetki alanı içerisinde tesis edilen mükellefiyet dolayısıyla genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından yararlanma mümkün değildir (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 1.9.2022 tarih ve 449497 sayılı Özelgesi).

■ Yatırım teşvik belgesi kapsamında tanınan sigorta primi desteği ile gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanma hakkı açısından, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısı aşılmamak kaydıyla işyerinde fiilen çalıştırılan işçilerden, “GVK Geçici 80 inci Maddeye İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Bilgiler” (EK: 4) tablosuyla bildirime konu edilenler için gelir vergisi stopaj desteğinden faydalanılması mümkün olup, sigorta primi desteğinden faydalanan işçiler ile gelir vergisi stopaj desteğinden faydalanmak üzere vergi dairesine bildirilen işçilerin farklı kişiler olması, gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılmasına engel teşkil etmemektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 2.9.2022 tarih ve 978334 sayılı Özelgesi)

■ Şirketinizin icra takiplerinde, borçluların ödemek durumunda kaldığı vekâlet ücretini icra ve iflas müdürlüklerine yatırarak ödenmesi halinde, borçlu (davayı kaybeden) sorumlu sıfatıyla tevkifat yapmakla yükümlü olup, söz konusu tutarların icra müdürlüğünden avukat veya Şirketinizce tahsil edilmiş olması bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması uygulamasını etkilemez. Tevkifat yapma yükümlülüğü bulunanlarca tevkifat yapılmak suretiyle icra dairesine yatırılan vekalet ücretlerinin, Şirketinizce serbest meslek erbabı avukatlara aktarılması sırasında ayrıca tevkifat yapılmaması, tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmayanlarca tevkifat yapılmadan icra ve iflas müdürlüklerine yatırılan vekalet ücretlerinin ise Kurumunuzca serbest meslek erbabı avukatlara aktarılması sırasında tevkifat yapılması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 2.9.2022 tarih ve 978373 sayılı Özelgesi).

■ Home ofiste kullanmak üzere alınan elektrikli süpürgenin münhasıran faaliyetin yürütülmesine özgü olmaması ve ikâmetgâhta kişisel amaçla kullanılmaya da elverişli olması nedeniyle, yapılan harcamanın GVK md. 68 kapsamında değerlendirilmesi ve serbest meslek kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 6.9.2022 tarih ve 989156 sayılı Özelgesi).

■ Basit usulde tespit olunan kazancınız Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20/A maddesiyle 1/1/2021 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilmiş olduğundan ve söz konusu kazancınız için beyanname verilmeyeceğinden, genç girişimcilerde kazanç istisnasından ayrıca yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır (Denizli Vergi Dairesi Başkanlığının 12.9.2022 gün ve 88239 sayılı Özelgesi)

■ İşletmenize kayıtlı araca monte ettirilen seyir kamerası için yapmış olduğunuz giderin, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetine ilişkin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunmaması nedeniyle, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 13.9.2022 gün ve 214768 sayılı Özelgesi)

■Basit usulde terzilik faaliyetinizin yanı sıra 18:00-24:00 saatleri arasında Belediye bünyesinde ücretli olarak çalışmak, işte bilfiil çalışma veya işin başında bilfiil bulunma şartının ihlali anlamına gelmeyeceğinden, günün diğer saatlerinde sürdürülen terzilik faaliyeti dolayısıyla basit usulden faydalanmak mümkündür (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 20.9.2022 gün ve 1052815 sayılı Özelgesi).

■ Mali Müşavirin, yanında çalıştırdığı mali müşavirin SMMM Odasına ödemesi gereken yıllık aidatı ödemesi halinde, çalışana sağlanan net menfaat (ücret) olarak değerlendirilmesi ve brütleştirilerek bordroya dahil edilmesi ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan ücret olarak değerlendirilen bu ödemenin GVK md. 68/1 kapsamında, kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 20.9.2022 gün ve 489299 sayılı Özelgesi).

■ GVK md. 18 kapsamında telif kazançları istisnasından yararlananların bu faaliyetleri dolayısıyla çalıştırdıkları işçilere yaptıkları ücret ödemelerinden, beyana tabi gerçek usulde vergilendirilen başkaca bir ticari veya serbest meslek kazançlarının bulunmaması kaydıyla, GVK md. 94 kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur. Bu işçilerin, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin GVK md. 95 uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 21.9.2022 gün ve 1061636 sayılı Özelgesi).

■ Serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliği ile uyumlu olması kaydıyla mali müşavirlik faaliyetinde kullanılan; – Şahsınıza ait olan aracın; 07/12/2019 tarihinden önce envantere kaydedilmiş olması halinde söz konusu araca ilişkin ayrılan amortismanların tamamının, 07/12/2019 tarihinden sonra envantere kaydedilmiş olması halinde ise ayrılan amortismanların belirlenmiş tutarları aşmayan kısmının, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması,

– Kiralama yoluyla edinilen araca ilişkin 01/01/2020 tarihinden öncesini kapsayan kira bedelinin tamamının, 01/01/2020 tarihinden sonraki dönemi kapsayan kira bedelinin ise aylık 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmının serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür.

Ayrıca, bu araçlara ilişkin 01/01/2020 tarihinden önce yapılan tamir, bakım, yakıt ve benzeri giderlerin tamamı, 01/01/2020 tarihinden sonra yapılan giderlerin ise en fazla %70’i kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 29.9.2022 gün ve 1098547 sayılı Özelgesi).

■ Ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hâkim olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanılarak kendi nam ve hesabına yapılan astroloji danışmanlığı faaliyeti, serbest meslek faaliyeti niteliğindedir (Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının 29.9.2022 gün ve 64458 sayılı Özelgesi).

Kurumlar Vergisine ilişkin Eylül özelgeleri ise gelecek yazımda.

kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/eylul-ayi-ozelgeleri/673464

Yorumlar