Ana Sayfa Yazılar 4.01.2022 315 Görüntüleme

Yeni Yılda Vergi Cezaları Ne Oldu?

EROL ÇEMBER 

Yeminli Mali Müşavir

Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlanmış vergi ve cezalarda bizi karşıladı. Bilindiği üzere her yıl uygulanacak maktu vergi ve cezaların neredeyse tamamı yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

27/11/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 533 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı yeniden değerleme oranını %36,20 olarak tespit edildi.

2021 yılı için belirlenen %36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranı, 2022 yılında uygulanacak maktu vergi ve cezaların artışında dikkate alınacak oranı da belirlemektedir.

Sadece 2022 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisinde ki artış oranı, yeniden değerleme oranından farklı olarak Cumhurbaşkanı Kararıyla %25 (yirmi beş) olarak belirlendi.

2022 yılında uygulanacak ceza tutarları konusunda özel bir düzenleme yapılmadı. Genel düzenlemeler kapsamında, ceza tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

Bu düzenleme ile birlikte 2022 yılında uygulanacak, önemli bazı ceza tutarları aşağıda belirtilen rakamlara yükselmiş oldu.

Usulsüzlük Cezaları,

Beyannamelerin verilmemesi, defter tutulmaması, tutulan defterlerin noksan, usulsüz veya karışık olması, istenen kayıt nizamına uyulmaması, bildirimlerin zamanında yapılmaması, defterlerin zamanında tasdik ettirilmemesi veya hiç tasdik ettirilmemiş olması gibi suçlar için 2022 yılında kesilecek usulsüzlük cezaları aşağıdaki gibidir:

  Birinci Derece Usulsüzlükler (TL) İkinci Derece Usulsüzlükler (TL)
Sermaye Şirketleri 320 170
Sermaye Şirketleri Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 190  

95

 

Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, yukarıda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.

Fatura Düzenlememenin ve Almamanın Cezası,

Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadardır. Fatura düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır.

2021 yılında 380 lira olan düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, 2022 yılında 500 liraya yükselmiştir.

Fatura düzenlememe fiili için var olan alt sınır yanında, bir de üst sınır bulunmaktadır. 190.000 lira toplam ceza üst sınırı, 2022 yılında 250.000 liraya yükselmiştir.

Vergi Usul Kanunu, fatura vermeyenler ile almak zorunda olmasına rağmen fatura almayanları aynı ölçüde cezalandırıyor. Yukarıdaki cezalar fatura almayanlar için de geçerli.

Gerçek kişi tüketiciler, Vergi Usul Kanunu’nda fatura almak zorunda olanlar arasında sayılmış değil. Buna rağmen, fatura almayanlara uygulanacak cezaların düzenlendiği maddede, fatura almayan tüketiciler için de özel usulsüzlük cezası öngörülmüş. Bunlara kesilecek ceza, yukarıda fatura almak zorunda olanlar için ifade edilen cezanın beşte biri kadar olmaktadır.

2022 yılında geçerli olan fatura düzenleme sınırını da 1500 liradan 2.000 liraya yükseltilmiştir.

Muhasebe Standartlarına Uyulmaması,

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2022 yılında kesilecek ceza tutarı 9.000 liradan, 12.000 liraya yükselmiştir.

Tahsilat ve Ödemelerini Finans Kurumları Üzerinden Yapmayanlar,

Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yapmayan sermaye şirketlerinden her birine, her bir işlem için 3.400 liradan az olmamak üzere, işleme konu tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir yılda kesilecek ceza tutarı 2.500.000 lirayı geçemez.

Levha Bulundurma veya Asma Zorunluluğuna Uyulmaması,

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uymayanlara 2021 yılında 380 lira olan ceza, 2022 yılında 500 lira olarak uygulanacaktır.

Bilgi Vermeme,

İstenen bilgileri vermeyenler, yetkililerce istenen defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeyenler ve elektronik ortamda beyanname vermeyenlere uygulanacak ceza tutarları aşağıda belirtildiği gibidir.

Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı 3.400 TL
İkinci Sınıf Tüccarlar 1.700 TL

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde ondabir (1/10) oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise beştebir (1/5) oranında uygulanır.

Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluğun bolca olduğu, bütün olumsuzlukların geride kaldığı, geleceğe umutla bakmayı sağlayan bir yıl olması dileğiyle tüm okuyucularıma iyi seneler dilerim.

kaynak: cemberymm.com.tr

Yorumlar