Ana Sayfa GENEL 4 Ekim 2020 264 Görüntüleme

VERGİ USUL KONULARINDA SORULAR VE CEVAPLAR ( 1 3 )

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU?

GİRİŞVergi Usul Kanununun 253 üncü maddesi uyarınca, VUK’a göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle Kanunun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. VUK’un 256 ncı maddesi uyarınca mükelleflerin söz konusu defter ve belgeleri, “muhafaza süresi içerisinde” yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

VUK’un kaçakçılık suçları ve cezalarını düzenleyen 359 uncu maddesinde defter ve belgeleri gizleyenlerin on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddede gizlemenin ne anlama geldiği de ayrıca açıklanmıştır. Buna göre, varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.

Peki, başka bir mükellef hakkında yürütülmekte olan bir inceleme nedeniyle herhangi bir mükelleften karşıt inceleme kapsamında yapılacak defter ve belge ibraz talebi durumunda, bu talebi karşılamayanlar için gizleme nedeniyle kaçakçılık suçu oluşacak mıdır?

Yazının devamı için aşağıdaki linki tıklayınız.

kaynak: vergidosyasi.com

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil