Ana Sayfa GENEL 5 Temmuz 2020 1089 Görüntüleme

Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) (“Tebliğ”) 27.06.2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ‘ de belirtilen önemli nitelikteki işlemler şunlardır;

Ortaklıkların;

– Aşağıda belirtilen şekilde birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olması

1. Ortaklığın yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerine taraf olması.

2. Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın;

a. Devrolunan taraf olması.

b. Devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması.

1.Tam bölünmelerde ortaklığın

a. Bölünen taraf olması.

b. Devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında %50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması.

1. Kısmi bölünmelerde ortaklığın;

a. Bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının 6 ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini taşıması.

b. Devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında %50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması.

1. 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklıdır.

– Tür değiştirmesi,

– Belirlenen önemlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 12 nci maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi,

– İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,

– Kurulun diğer düzenlemelerinde önemli nitelikteki işlem olarak belirlenen işlemleri yapması,

– Bir bütün olarak ele alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler Kurul tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebilir.

,Kaynak: Can Türker – https://www.hurses.com.tr/

.

Yorumlar