Ana Sayfa GENEL 5 Ağustos 2022 71 Görüntüleme

Mali Müşavir Yaptığı İşlerin Farkında Mı?

Mali Müşavir Yaptığı İşlerin Farkında Mı? PDF Yazdır e-Posta
03 Ağustos 2022
Defter Tutma işi derken neler yaparız

 • İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurarız, geliştiririz.
 • İşletmelerde oluşan ticari ve ekonomik her türlü olaya ait belgeleri toplarız, tasnif ederiz ve eşzamanlı bir şekilde muhasebe programları ve defterlere (e-defter dahil) kaydederiz. Eksik belge var ise (seri no takibi, interaktif vergi dairesinden faturaların takibi vb.) temin edilmesini sağlarız.
 • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe kayıtlarını yaparız.
 • Raporlama günleri itibari ile ilgili düzenlemeler uyarınca değerleme ve dönem sonu işlemlerini yaparız.
 • İşletme kayıtlarına göre Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve istek üzerine diğer tabloları hazırlar ve raporlarız.
 • Elektronik defterleri hazırlayıp defter beratlarını sisteme yükleriz.
 • e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını GİB’in bilgi işlem sistemine aktarırız.

Vergi ile ilgili işlerimiz saymakla bitmez

 • Vergi mevzuatını günü gününe takip ederiz ve bu konuda mükellefleri bilgilendiririz.
 • İşletmelerde oluşabilecek her türlü vergisel yükümlülük konusunda danışmanlık hizmeti veririz; vergi planlaması yaparız.
 • İşletmelere ait mükellefiyet durumlarına göre aşağıda sıralanan beyan ve bildirimleri düzenleriz; bunları elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlara iletiriz; oluşan tahakkuk fişlerini mükelleflere iletir ve bunlara ait ödeme tarihlerini bildiririz:

◆ Form BA-BS

◆ Damga Vergisi Beyannamesi

◆ Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir ve Kurumlar)

◆ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

◆ MuhSGK Beyannamesi

◆ Katma Değer Vergisi Beyannameleri (KDV1-2-3-4-9015)

◆ Gelir Vergisi Beyannamesi (7 Gelir Unsuru İçin)

◆ Gelir Vergisi beyanı sırasında kira ile ilgili kesinti listesi

◆ Kurumlar Vergisi Beyannamesi

◆ ÖTV Beyannameleri

◆ Turizm Payı Beyannamesi

◆ ÖKC satın alma ve kullanıma hazırlama süreçlerinin takibi

◆ E-defterlerin işlenmesi, kontrol edilmesi, gönderilmesi ve onaylanması

Vergi ile ilgili işlerimiz bu kadar değil

 • Vergi daireleri ve tüm resmi kurumlarda açılış, kapanış, adres değişiklikleri ve faaliyet değişiklik işlemlerini biz yaparız.
 • Vergi uyuşmazlıklarını uzlaşma, izahat, dava vb. yollarla çözümlemek, çözümlenmesine belge ve dayanak hazırlayarak yardımcı olmak, bizim işimiz.
 • KDV, gelir, kurumlar vergisi iade ve mahsup işlemlerini yaparız.
 • Gelir ve Kurumlar süratli iade sistemi-GEKSİS raporunu onaylanabilir hale getirmek, indirilecek KDV listesi ve yüklenilen KDV listesi vb. hazırlamak da işimiz.
 • KDV iadelerine dayanak teşkil edecek belgeleri hazırlarız.
 • Yıllık olarak defterlerin noterden açılış ve kapanış tasdiki işlemlerini de yaparız.
 • Mükellefin “Borcu yoktur” yazılarını almak da bizim işimiz.
 • Gerektiği hallerde, vergi dairesinden bilanço ve gelir tablosu onaylarını biz yaptırırız.
 • Af, Yapılandırma dönemlerinde müracaat belgelerinin hazırlanması, müracaat edilmesi ve ödeme takibi de işlerimiz arasında.

Sosyal Güvenlik Kurumu – İŞKUR ile ilgili işlemlerimiz

İşverenlerin işyeri dosya numaralarını tescil ettiririz.

 • İşletmede çalışacak olan kişilerin işe girişlerini yaparız.
 • İşletmede çalışanlarla ilgili aşağıdaki tüm işlemleri yaparız:

◆ Aylık bordro ve ücret hesap pusulalarının hazırlanması ve mükelleflere gönderilmesi (ilgili bordrolarda BES hesaplamaları altyapısının vb. hazırlanması)

◆ Aylık Prim Hizmet Bildirimlerinin hazırlanıp tahakkuk ettirilerek mükelleflere ulaştırılması

◆ Eksik gün bildirimlerine ait belge ve dosyaların gerektiğinde ibraz edilmek üzere hazırlanması

◆ E-vizite sistemi üzerinden çalışanların istirahat raporlarının girilmesi ve onaylanması

◆ E-katip sistemi üzerinden işyeri hekimleri ve İSG sorumlularının onaylanması

◆ İş kazası halinde kaza bildiriminin yapılması hususunda işverene rehberlik edilmesi

◆ İşten ayrılan personelin işten ayrılış bildirimlerinin yapılması, İş Kanunu, SGK, İŞKUR vb. belgelerin hazırlanması, hesaplanması, gereken tazminat ve diğer hakların hesaplanması, ibraname bordro vb. dokümanların hazırlanması

◆ Gerekmesi halinde SGK, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, yargı vb. kurumlara ibraz edilmesi gereken defter, bilgi ve belgelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi

◆ İşverenlerin “borcu yoktur” ve ilişiksizlik belgelerinin alınması

◆ Yabancı uyruklu mükellef ve çalışanların çalışma izinlerinin çıkartılması ve Türkiye’de yasal mevzuat hakkında danışmanlık yapılması, mevzuata uyumlarının sağlanmaya çalışılması

◆ Mükelleflerin ve yakınlarının ne zaman emekli olabilecekleri konularında danışmanlık yapılması, soruların cevaplanması ve emeklilik işlemlerinin yapılması

SGK ve İŞKUR ile ilgili işlerimiz de bu kadar değil

 • İŞKUR işveren dosya numarasını tescil ettiririz. 3 Her ay düzenli olarak İŞKUR aylık hizmet çizelgelerini veririz.
 • Her türlü SGK ve İŞKUR teşvik destek ve yardımlarının alınmasına dair müracaat bildirim ve kayıtlarını yaparız.
 • 17103- 27103- 5550- 6111- 4857-5746, asgari ücret desteği gibi 30’un üzerinde teşvik ve desteğin takibini de biz yaparız (şahıs işletmelerinde işverenler için; Genç girişimci BAĞ-KUR desteği vb.).
 • Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanan çalışanlar için, çalıştıkları işletmelerin belgelerini hazırlayarak İŞKUR’a müracaat etme ve sonuçlarının takibi, eksikliklerinin tamamlanması da işlerimiz arasında.
 • İşbaşı eğitim programı desteği müracaat ve sürecinin kayıtlarının yapılması ve takibi bizim işimiz.
 • Çalışanlardan işsizlik maaşı almaya hak kazananlar açısından gerekli belgeleri de düzenleriz.
 • Af, Yapılandırma dönemlerinde müracaat belgelerini hazırlarız ve müracaatını ve ödeme takibini yaparız.
 • Ticari faaliyet süresince,

◆ Merkez

◆ Şube,

◆ Ek işyeri,

◆ Atölye vb. açılışı,

◆ Adres değişikliği,

◆ Şube kapanışı,

◆ İşyeri dosya numarası kapanışı iş ve işlemlerine ait müracaat takip ve sonuçlandırılma işlemlerinin SGK ve İŞKUR’da yapılması da biz mali müşavirlerin işi.

 

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak, TÜRMOB

kaynak: ozdogrular.com

Yorumlar