Ana Sayfa GENEL 5 Eylül 2021 654 Görüntüleme

Akaryakıt ve LPG piyasasında fatura düzenleme süresi ve bazı sektörlerdeki teminat uygulaması

Berker Bostancı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği /Sıra No: 531) yayımlanmış olup, bu tebliğ’de 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmış ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 7318 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231, mükerrer 257, mükerrer 355, 359 ve 367’inci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre diğer düzenlemeler yanında Hazine ve Maliye Bakanlığına belirli koşullar altında yedi günlük

fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme yetkisi verilmiştir. Ayrıca yine aynı Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alma yetkisi verilmiştir.

Bu çerçevede 531 nolu tebliğ ile yapılan düzelmelerle İdare bu yetkilerini kullanarak, akaryakıt ve LPG piyasasında fatura düzenleme süresinde ve teminat uygulamasına ilişkin aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemeler yapmıştır.

01.01.2022 Tarihinden İtibaren Fatura düzenleme süresi

(1) Tebliğde yapılan düzenleme ile ihrakiye teslimleri hariç olmak üzere, faturanın aşağıdaki hallerde teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

a) 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi.

b) Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki teslimlerde, alıcının tamamen veya kısmen akaryakıt ve LPG alımından vazgeçmesi ya da söz konusu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada gösterilen miktardan daha az akaryakıt ve LPG teslim edilmesi halinde, bu durumun ortaya çıktığı anda;

– Alıcının 213 sayılı Kanunun 232 inci maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu bulunanlar kapsamında olması halinde, alıcı tarafından satıcı adına fatura,

– Alıcının 213 sayılı Kanun uyarınca belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar kapsamında olmaması halinde ise satıcı tarafından 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde belirlenen asgari bilgileri içerecek şekilde gider pusulası düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenen belge üzerinde, işlemin mahiyetine ilişkin açıklama ile birlikte, ilgili faturanın tarih ve numarasına da yer verilecektir.

02 Eylül 2021 Tarihi İtibari ile Yürürlüğe Giren Teminat Uygulaması

– 5015 sayılı Kanun ile 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara ilişkin teminat uygulaması

5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanların teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükelleflerde teminat uygulaması

Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu bulunan ürünlere ilişkin olarak talep edilen ve talepleri Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara göre değerlendirilen özel etiket ve işaretler teminat karşılığında verilecektir.

kaynak: hurses.com.tr

 

Yorumlar