Ana Sayfa Yazılar 5.10.2021 903 Görüntüleme

TORBA YASA TASARINDA NELER VAR (2)

ŞENOL DÖNDER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Önceki yazımızda Yeni Torba yasada neler var demiş ve sıralamalar da bulunmuştum. Bunlar hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım.

Vergi Muafiyeti : Yaklaşık bu kapsama 850 bin mükellef girmektedir. 2021 yılı kazançlarına uygulanmak üzere basit usulde vergilendirilen 850 bin kişi gelir vergisinden istisna tutulması,  Hasılatı 240 bin TL yi geçmeyen esnafın da vergi muafiyeti kapsamında olması bekleniyor.

Sosyal Medyadan Gelir Elde Edenlerin Kaynağından Vergilendirilmesi : İnternet ortamında sosyal ağ üzerinden ses, görüntü, metin, video gibi içerikler paylaşanların elde ettikleri kazançlarının stopaj yöntemiyle, bu gelirlerin de banka üzerinden tahsil edilmesi ve kazançlar üzerinden de yüzde 15 stopaj oranında gelirlerini beyan edip ödemeleri amaçlanmaktadır.

Tarımsal Destek Ödemelerinin Gelir Vergisinden İstisnası : Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi gayesiyle, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından verilen tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden muaf tutulması, ve artık bu tür destek ödemelerinin de gelir vergisinden kesinti yapılmaması bekleniyor.

Düzenli Uyumlu Mükelleflerin Şartlarının İyileştirilmesi :  Uyumlu Mükellef hakkındaki tarhiyatlar tahakkuk ettiğinde yüzde beş indirim olan kısım geri istenmekte idi. Yapılan düzenleme ile tahakkuk eden tarhiyatlar kesinlik kazanmadığı takdirde yüzde 5 lik indirimin devam edeceği belirtilmektedir.

Geçici Vergide 4. Dönemin Kaldırılması :  Bu zamana kadar 4 dönem verilen geçici vergilerin 3 döneme çekilmesi hedefleniyor. Son dönem geçici vergi beyanı kaldırılacak, 4. Döneme isabet eden tutar da Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannameleri ve ödemeleri 1 ay öne çekileceği görülmektedir. Buna göre; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Şubat 25 ine kadar, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin de Mart ayının sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir.

Dijital Vergi Dairesinin Kurulması : Günümüzde internet ortamında bir çok paylaşımların yapılması ve aynı zamanda internet üzerinde ticaretlerin gerçekleşmesinden dolayı bu işlemlerin takibi amacıyla Dijital Vergi Dairesinin Kurulması için ilk kez Maliye bu konuda çalışmalara başlamıştır.

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Vergi Tebligatlarının Süreçlerinin Kısaltılması :  Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tebligat sürecinde kısaltma yapılması yönünde çalışmaların sürdürüleceği tebligatların Gib tarafından değil, Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilcilerimize gönderilmesi bekleniyor.

İlanen usulüyle Tebligat İnternet Sitesinde Yapılması :  İlanen tebligat koşullarının oluştuğu durumlarda, bu tebligatlardan muhataplarının daha hızlı haberdar olmalarını sağlamak üzere ilgili vergi dairelerinde ilan edilen hususların, resmi internet sitelerinde yayınlanması usulüne geçiliyor. İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecek.

Mükelleflerin Bildirime Dayalı Yükümlülüklerin Hafifletilmesi : Vergi usul kanununa bir madde eklenerek mükelleflerin bildirmek zorunda olduğu bilgilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Maliye ye yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesi halinde bu bildirimlerin mükellef tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek. Bu durumda kesilecek olan cezaların da uygulanmayacağı amaçlanmaktadır. Bu durum Mükellef açısından da yükünün hafifletilmiş olması amaçlanmaktadır. Keşke Gerçek faydalanıcı bilgilerinin girilmesinden önce çıkmış olsa ve bu bildirimi yapmayanlara da işleyen 2.500 TL. ceza ile de mükellefler karşılaşmamış olsalardı.

Elektronik Defterlerde Tasdik Konusunda Açıklık Getirilmesi  Ticaret ve  Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenen usul ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulması gereken defterler için berat alınması, diğer defterlerin de Maliye tarafından belirlenen usul ve esaslara göre onaylanmasının tasdik hükmünde sayılması sağlanmaktadır.

Muafiyet, İstisna, ve Zarar Mahsubunun Yararlanmasında YMM Raporuna Ek Süre :  Muafiyet, istisna ve zarar mahsubunun yararlanmasında YMM raporunun alınması gerekmekte olup, yapılan düzenleme ile YMM Raporunun belirlenen sürede ibraz edilememesi halinde mükelleflere tebliğ edilmek şartıyla 60 günlük ek süre verilmesi halinde söz konusu muafiyet ve diğer haklardan yararlanması amaçlanmaktadır. Belirlenen ek sürede de YMM Raporunu ibraz etmeyen mükelleflere de özel usulsüzlük cezası kesilmesi gündeme alınmaktadır.

Gider Pusulası Uygulamasında Yenilik : Çok sayıda mükellefi ciddi cezalardan kurtulması amaçlanarak, kanunda sayılmasa bile kira ödemeleri ve buna benzer ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılmış olsa bile ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekmekteydi. Bu düzenleme ile de yukarıda yazılı ödemeler bankadan yapılmış olsa bile dekontların ve bankadan yapılan ödemeler için gider pusulası kesilmesine gerek bırakmaması için çalışmalar sürmektedir.

Yeniden değerleme uygulamasının yeniden getirilmesi :  Daha önce Enflasyon düzeltmesine geçilmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılan yeniden değerleme uygulaması, enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde mükelleflerin tercihine göre yeniden değerleme uygulanmasını sağlamak üzere kalıcı olarak yeniden düzenleniyor. Yeniden değerleme uygulaması değerlendirilmesi yapıldığı takdirde  yüzde 2 oranında verginin tahsil edilmesi hedeflenmektedir. Bu durum Mükellefler açısından faydalı bir durum kanısındayım.

Amortisman hesaplamasında kıst dönem veya gün esasına geçilmesi :  Amortisman düzenlemesinde iki değişiklik bulunmaktadır.

Birincisi, mükelleflerin aktifine yeni aldıkları iktisadi kıymetleri aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayrılması, Binek otomobilleri için bu yöntem kullanılamayarak, eskiden olduğu gibi kıst amortisman uygulanması.

İkincisi ise, mükellefler, Maliye’nin iktisadi kıymetleri için tespit ve ilan ettiği faydalı ömürlerden kısa olmamak, bu sürenin iki katını ve her halükarda 50 yılı geçmemek üzere amortisman süresini her yıl için aynı oran olmak kaydıyla serbestçe belirlenmesi düşünülmektedir.

Tahsil edilemeyen 3 bin lirayı geçmeyen alacaklar direkt şüpheli alacak sayılması :  Mükellefin alacak tutarı dava ve icra takibine gerek kalmadan 3 bin lirayı aşmayan küçük alacakların da şüpheli alacak olarak kabul edilmesi sağlanıyor.

Yenileme Fonuna Yargı Düzenlemesi :  İktisadi kıymetlerin satılması halinde bu kıymetlerin yenilenmesinin gerekli görülmesi halinde, satıştan doğan kar 3 yıl süreyle özel bir fon (yenileme fonu) hesabında tutularak, yeni alınan iktisadi kıymetlerin amortismanları bu fondan mahsup edilmesi, kullanılamayan bu fon tutarı 3. yılın beyanına dahil edilerek vergilendirilmesi sağlanıyordu. Yapılan değişiklikle, 3 yıllık sürenin satışın yapıldığı tarihi izleyen yıldan itibaren başlayacağı şeklinde düzenleme yapılmaktadır.

Kağıt veya Elektronik ortamda tutulan kayıt ve belgelerdeki kesilecek cezalarda farklılıkların giderilmesi :  Şimdiki uygulama ile her bir cezaların farklı farlı uygulanması giderilmesi amaçlanmış hepsinin birinci derecede usulsüzlük cezasının getirilmesi sağlanmaktadır.

Düzenlenmeyen Gider Pusulalarında Özel Usulsüzlük Cezasının Uygulanması :  Gider pusulasının düzenlenmediği veya hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlarda özel usulsüzlük cezasının kesilmesi sağlanıyor.

Vergi İncelenmesi devam ederken mükelleflerin pişmanlıkla beyan verilmesi : Daha önce vergi incelemesine girmiş olan mükellefin incelendiği dönem için pişmanlıkla beyan vermesi olanaksızdı. Bu durum giderilerek yine mükellef lehine incelenilen döneme ait pişmanlıkla beyan verebilme olanağı sağlanmaktadır.

Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma Kapsamına Alınması :  5 Bin TL yi aşan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarının uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınması sağlanıyor.

Yatırım izleme ve Koordinasyon başkanlıkları damga vergisi karşısında resmi daire sayılması :  Damga vergisi kanununda değişiklik yapılarak Resmi Daireler statüsüne Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları da alınmakta, Genel Ve Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına, Belediyelere ve Köylere yapılacak bağışlara ilişkin ilgili idare ve bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlarda damga vergisi uygulanmaması sağlanıyor.

Varlık Yönetim Şirketlerindeki Vergi İstisnasının Yeniden Düzenlenmesi  :  Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası süreli hale getiriliyor, söz konusu şirketlere tanınan BSMV istisnası ise kaldırılıyor.

Yurt dışından getirilecek sermayeye yüksek faiz indiriminin yapılması :   Yabancı sermaye ve Yurt dışından kaynak getirisi sağlamak amacıyla bu kaynağın nakitle karşılanan kısmı için sermaye oranı eskiden yüzde 50 iken bu kez bu oranın yüzde 75 olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Yatırıma katkı tutarlarının yüzde 10 unun vergi borçlarına mahsup edilmesi :  Yatırıma katkı tutarının yüzde 10 unun ÖTV ve KDV hariç diğer vergi borçlarından mahsup edilmesi amaçlanmaktadır. Bu da yatırıma katkının teşvik edeceği kanısındayım.

Saygılarımla,

 

Kaynak: ozdogrular.com.tr

 

 

Yorumlar