Ana Sayfa Yazılar 6.07.2021 764 Görüntüleme

UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISININ BİLDİRİMİ

ERGÜN ŞENLİK 

Yeminli Mali Müşavir

 

Duyuru Tarihi: 06.07.2021
Duyuru No: 2021 / 014

UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISININ BİLDİRİMİ

Bilindiği üzere, uzaktan çalışma 4857 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinin 4,5,6 ve 7. Fıkralarında düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunun  “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma”  başlıklı 14’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı,   verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme dayanılarak, uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesinde yer alan uzaktan çalışma gün sayısı sütununun doldurulmasıyla ilgili olarak SGK tarafından internet portalında genel yazı yayımlanmıştır.

Bu genel yazı ile uzaktan çalışma gün sayısı sütununun doldurulmasıyla ilgili yapılan açıklamalar aşağıda özet olarak yer almaktadır.

  1. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmekte, söz konusu günler de prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.
  2. İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan sigortalılara kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmekte ve prim ödeme gün sayısı olarak da bildirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.
  3. İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşme ile çalıştırılan sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilecektir. İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışmayı bir araya getiren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalıların 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da sayılan ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil günleri, hafta tatili günleri,  işyerinde çalıştığı günler her durumda prim gün sayısına dâhil edilecek olmakla birlikte uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilmeyecektir.
  4. İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilecektir
  5. Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç,  belge teslimi için işyerine uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamakta olup uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınacaktır.

Söz konusu Genel Yazı ekte yer almaktadır.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

                                                                                 

Yorumlar