Ana Sayfa GENEL 6 Ağustos 2021 683 Görüntüleme

Danıştay Kararı : Şirketin Mal Varlığı Araştırması Yapılmadan Vergi Dairesinin Alacağına İstinaden Ortağı Hakkında Ödeme Emri Düzenlenmesi Söz Konusu Bile Olamaz

Danıştay 3. Daire Başkanlığı         2017/3969 E.  ,  2021/911 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2017/3969
Karar No : 2021/911

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı/…
VEKİLİ : Av…..
KARŞI TARAF (DAVACI) : ….
VEKİLLERİ : Av. …
Av. …
İSTEMİN KONUSU :… Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:2017/937 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına, … Bisküvi ve Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden alınamayan 2011 yılının muhtelif dönemlerine ait katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ile 2015 yılına ait özel usulsüzlük cezasından oluşan kamu alacaklarının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen … tarih ve … takip numaralı ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Dava konusu ödeme emri düzenlenmeden bir gün önce 22/06/2016 tarihinde şirket adına ödeme emri düzenlendiği, öte yandan davacıya uyuşmazlık konusu ödeme emri tebliğ edildikten sonra 22/07/2016 tarihinde şirket hakkında mal varlığı araştırması yapıldığı ve adına haciz varakasının düzenlendiği de anlaşıldığından, kamu alacağının asıl vergi borçlusu olan şirketten tahsil imkanı bulunmadığının somut bir biçimde ortaya konulamadığı gerekçesiyle ödeme emri iptal edilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :Asıl borçlu şirketin herhangi bir malvarlığı olmadığının tespit edildiği, bu durumda kamu alacağının şirketin kanuni temsilcisi olan davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Vergi Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 18/02/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Yeni Torba Yasada Neler Var.?

Yeni Torba Yasada Neler Var.?