Ana Sayfa GENEL 6 Kasım 2020 345 Görüntüleme

Meslek mensuplarının sorumluluğu-2

Can Türker

05.11.2020

Kaynak: hurses.com.tr

Bir önceki yazımında bahsettiğimiz Vergi Usul Kanunu’nun da yer alan 360. Maddede ; “… 359. Maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması halinde, TCK’nın suça iştirak hükümlerine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir…” hükmü yer almıştır. Görüldüğü üzere VUK’ un bu düzenlemesinde dahi konuyla ilgili unsurlar belirlenmemiş, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa (TCK) atıf yapılmış ve sadece ceza indirimine ilişkin bir özel hal açıklanmıştır.

TCK 5. maddesinde, özel ceza kanunları ile genel kanun arasında ilişki açıklanmış ve genel kanundaki esasların özel kanunlar içinde geçerlilik taşıyacağı belirlemesi yapılmıştır. Anılan maddeye göre; “Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır”. Bu nedenle 5237 sayılı TCK’ unun “Genel Hükümler” başlıklı birinci kitabının 37 ilâ 41. maddelerinde yer alan iştirak konulu düzenlemeler, VUK da düzenlenen vergi kaçakçılığı suçu bakımından da uygulanmak durumundadır.

Bu suretle vergi kaçakçılığı suçuna iştirakin unsurları ve uygulanacak yaptırım TCK’nın 37 ila 41. Maddeleri’ ne göre belirlenecektir. Sonrasında 360. Maddesindeki özel hüküm (suçun işlenmesinde menfaat bulunmaması halinde TCK’ya verilecek cezanın yarısının indirileceği) göz önünde tutulacak ve iştirakte menfaat gözetildiğinde cezada indirim yapılmayacaktır.[1]

—————————————
[1] TÜRMOB, “Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İştirak”, Mali Mevzuat Yorum / Uygulama Sirküleri, Sirküler No:1, Ekim 2020, s.9-11.

Yorumlar