Ana Sayfa GENEL 7 Ağustos 2020 218 Görüntüleme

ÖZELGE. SMMM Odaları Seçimleri ile ilgili Yemekli toplantı bedelinin gider olarak serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı

 193/Özelge T.C.
Gelir İdaresi Başkanlığı

Resmi Gazete 08.05.2020  –
 
Sayı: 64958909-120-13940
Konu: Yemekli toplantı bedelinin gider olarak serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

İlgi:20.05.2019 tarih ve 64423 evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mali müşavirlik faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuzu, 05.05.2019 tarihinde yapılan mali müşavirler odası seçimleri nedeniyle 15.04.2019 tarihinde … Kongre Merkezinde bütün meslektaşlarınıza yemekli toplantı düzenlediğinizi ve bununla ilgili adınıza fatura düzenlendiğini belirterek, söz konusu giderin (yemekli toplantı bedelinin) mesleki kazancınızdan indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü,

– “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmü

yer almaktadır.

Aynı Kanunun, “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde de, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddede temsil ve ağırlama giderleri mahiyetindeki giderlerin indirim konusu yapılabileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Anılan Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

Buna göre, mali müşavirler odası seçimlerinden dolayı bütün meslektaşlarınıza düzenlemiş olduğunuz yemekli toplantı dolayısıyla yapmış olduğunuz giderin kazancınızın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunmaması nedeniyle, serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Kaynak: digitalmevzuat.com

Yorumlar