Ana Sayfa GENEL 7 Eylül 2020 303 Görüntüleme

ÖZELGE : Tür değişikliğinde eski belgelerin kullanılıp kullanılamayacağı

Sayı:
B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-17
Tarih:
16/03/2011

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-17

16/03/2011

Konu

:

Nevi değişikliğinde eski belgelerin kullanılıp kullanılamayacağı

İlgi dilekçenizde; Türk Ticaret Kanunu’nun 152’nci maddesine göre nev’i değiştirerek ………………… Limited Şirketi’nin kurulduğu ve ……………….. tarihi itibariyle …………………… Ticaret Memurluğu’nun ………………….sicil numarası ile tescil edildiği, nev’i değişikliği nedeni ile uhdenizde bulunan ve mevcut vergi numarası ve şirket unvanı bilgisinin yer aldığı belgelerin (Sevk İrsaliyesi: ……… serisi …………. numaradan ……….. serisi …………. numaraya kadar, Sevk İrsaliyesi: ………. serisi ………….. numaradan …………… serisi …………. numaraya kadar, İrsaliyeli Fatura: …………. serisi ……………… numaradan ……….. serisi …………… numaraya kadar, Fatura: …………. serisi …………. numaradan ………..serisi ……………… numaraya kadar) mevcutları bitinceye kadar bu belgelerdeki şirket unvanının ve vergi numarasının okunacak şekilde çizilmek, yeni şirket unvanının ve vergi numarasının yazılmak veya kaşe basılmak sureti ile kullanılmasının sağlanması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın tarifi” başlıklı 229’uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü ile aynı Kanunun “Faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinde; “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

             1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

             2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

            5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,….

………….” hükmü mevcuttur.

Diğer taraftan, kullanılmamış belgeler üzerindeki bilgilerin ne şekilde yenisiyle düzeltileceğine ilişkin uygulama usulü ise, 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin A/2 bölümünde; “…………..kullanılması zorunlu belgeler üzerinde yer alan eski ……………..okunaklı bir şekilde çizilerek bu belgeler; yeni …………….. elle yazılmak veya kaşeyle ya da bilgisayarla basılmak suretiyle kullanılmaya devam edilebilecektir.” şeklinde açıklanmıştır.

Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında kurumların, maddenin birinci fıkrasında yazılı şartlar dahilinde tür değiştirmelerinin devir hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre nev’i değişikliği suretiyle devir işlemlerinizin tamamlanmış olması nedeniyle münfesih kuruma ait fatura, sevk irsaliyesi ve irsaliyeli faturalardan en son kullanılanlar ile kullanılmayanların Başkanlığımız vergilendirme müdürlüğünce bir tutanakla tespit edilmesi, kullanılmamış olan belgelerde yer alan eski bilgiler okunacak şekilde üstü çizilerek eski unvanın ve vergi numarasının iptali ve yeni unvanın ve vergi numarasının kaşe ile, elle veya bilgisayarla basılarak, tarafınızca tükeninceye kadar kullanılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil