Ana Sayfa GENEL 7 Ekim 2021 636 Görüntüleme

Danıştay Kararı : Teşvik Belgesinin Geçerlilik Süresi Bitiminden Sonra Düzenlenmesinin Taahhüt Edilen İşin Yapılmadığı Ve Faturasının Düzenlenmediği Anlamına Gelmez.

Danıştay 4. Daire Başkanlığı         2016/21744 E.  ,  2021/129 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2016/21744
Karar No : 2021/129

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
(… Vergi Dairesi Müdürlüğü)

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Mühendislik Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : …. Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 2012/10 dönemine ilişkin katma değer vergisi iade talebinin reddine dair işlemin iptali ile katma değer vergisi iade alacağına mahsuben ödenen kurumlar vergisinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme zammının kaldırılması istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Vergi Mahkemesince verilen kararda; davacı şirketin … Hidroelekrik Santrali İnşaatı işini yüklenen … Enerji Üretim A.Ş.’ne teşvik belgesi kapsamında elektrik işlerine ilişkin olarak taahhütte bulunduğu, iki firma arasında düzenlenen 01/10/2012 tarihli malzeme kesin hakedişinde, şirket tarafından toplam 1.994.284,83 TL malzemenin teslim edildiği belirtildiği halde, bu malzemeler için düzenlenen … numaralı faturanın tarihinin 19/10/2012 olduğu, ancak daha sonra bu tarihin çizilerek ve “düzeltme tarafımızdan yapılmıştır” şerhi konularak fatura tarihinin yatırım teşvik belgesinin geçerlilik süresinin son günü olan 01/10/2012 tarihi olarak değiştirildiği, davacı tarafından 2012/10 dönemine ilişkin olarak katma değer vergisi iade talebinde bulunulduğu, 30/04/2013 tarihli dilekçe ile de 2012 yılı kurumlar vergisinin 2011, 2012 dönemlerine ilişkin katma değer vergisi iade alacaklarından mahsubu suretiyle ödenmesinin talep edildiği, davacının 2012/10 dönemine ilişkin KDV iade talebinin, faturanın yatırım teşvik belgesinin geçerlilik süresinden sonra düzenlendiği belirtilerek reddedildiği, kurumlar vergisinin vadesinde ödenmediğinden bahisle de gecikme zammı tahsil edildiği, davacı tarafından taahhüt edilen işin yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu hususunun ihtilafsız olduğu, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti gereğince, taahhüt edilen işe ilişkin faturanın yatırım teşvik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmemesinin söz konusu işin yapılmadığı ve hiç fatura düzenlenmediği anlamına gelmeyeceği, sırf faturanın geç düzenlenmiş olması nedeniyle davacının katma değer vergisi iade talebinin reddine ilişkin işlem ile mahsuben ödenen kurumlar vergisinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle gecikme zammı tahsil edilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, vergi mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, yapım işine konu makine ve teçhizatın 01/10/2012 tarihinden çok önce satın alındığını, şantiye sahasına getirilerek montajının tamamlandığını, ancak faturanın sehven 19/10/2012 tarihinde kesilerek basit bir usul hatası yapıldığını belirterek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Vergi Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Dördüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. Temyize konu …. Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının …’in karşı oyu ve oyçokluğuyla ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/01/2021 tarihinde karar verildi.

(X) KARŞI OY :
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesinde; yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin … Hidroelekrik Santrali İnşaatı işini yüklenen … Enerji Üretim A.Ş.’ne teşvik belgesi kapsamında elektrik işlerine ilişkin olarak taahhütte bulunduğu, … Enerji Üretim A.Ş.’nin teşvik belgesinin 01/10/2010 tarihine kadar geçerli olduğu, anılan şirkete davacı şirket tarafından toplam 1.994.284,83 TL malzemenin teslim edildiği ve bu malzemeler için düzenlenen … numaralı faturanın tarihinin 19/10/2012 olduğu, ancak daha sonra bu tarihin çizilerek ve “düzeltme tarafımızdan yapılmıştır” şerhi konularak fatura tarihinin yatırım teşvik belgesinin geçerlilik süresinin son günü olan 01/10/2012 tarihi olarak değiştirildiği ve 2012/10 dönemine ilişkin olarak katma değer vergisi iade talebinde bulunulduğu, davacının 2012/10 dönemine ilişkin KDV iade talebinin, faturanın yatırım teşvik belgesinin geçerlilik süresinden sonra düzenlendiği gerekçesiyle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davalı idare tarafından düzenlenen 19/06/2015 tarihli tutanak ile söz konusu faturanın numarasının … olduğu, önceki 202801 numaralı faturanın 10/10/2012 tarihinde düzenlenmiş olması nedeniyle, bahse konu faturanın 01/10/2012 tarihinde düzenlenmesinin mümkün olmadığı, yani fatura tarihinin KDV teşvik belgesinin son gününe uygun hale getirilmek için düzeltildiği hususu açıkça ortaya konulmuş olup, faturanın teşvik belgesinin süresi bittikten sonra düzenlenmesi nedeniyle davacının katma değer vergisi iade talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

Yorumlar