Ana Sayfa GENEL 8 Ocak 2021 326 Görüntüleme

e-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI HAKKINDA

e-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMA-SI HAKKINDA DUYURU
07/01/2021
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra
Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen)
“4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı
bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrasında; “e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat
dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama
hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin
bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren
asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip
ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde
muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve
özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar,
Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama
Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca
muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen
süreler dikkate alınır.” açıklamalarına yer verilmiştir.
Başkanlığımızca, bu zorunluluk kapsamında e-Defter ve berat dosyalarının ikincil
kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup,
saklama işlemi yalnızca Başkanlığımızca ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak, bu zorunluluk
mükelleflerimizin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza
ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza
yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının
geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.) muhafaza işlemi yapmalarına da engel
teşkil etmez.
Bu çerçevede, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının,
Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği
e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu, 09/10/2020 tarihinde edefter.gov.tr internet adresinde
yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza erişmek için tıklayınız.
Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları
ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına
yönelik işlem adımları açıklanmış olup, ayrıca kılavuzun 4 üncü bölümünde, 2020/Ocak ve
müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının
Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı da belirlenmiştir.
2
Bu itibarla, 2020 yılı ya da önceki dönemlerde e-Defter uygulamasına geçen
mükelleflerimizin, 15/01/2021 tarihine kadar 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter
dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, ilgili kılavuzda açıklandığı şekilde Başkanlığımız
Sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte, 07/01/2021 tarihinde yapılan e-Defter Saklama Uygulama güncellemesi
ile söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının
güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerekmektedir. Uygulamanın güncel versiyonuna
http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html internet sitemizde “e-Defter Saklama” bölümünden ve eDefter Saklama Kullanıcı Kılavuzunda “2.1 Program Kurulum Dosyasını İndirme” başlıklı
bölümünden ulaşılabilir.
Güncel uygulama indirildikten sonra, uygulama tarafından yönlendirilen işlem adımları
takip edilerek kurulması ve e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil
kopyalarının saklanması için yukarıda belirtilen tarihlere kadar Başkanlığımız Bilgi İşlem
Sistemlerine gönderilmesi gerekmektedir.
Duyurulur.

Yorumlar