Ana Sayfa GENEL 9 Mart 2021 327 Görüntüleme

4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler ile İşçi Çıkarmama süresi iki ay daha uzatılmıştır.

9 Mart 2021 Tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3592 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Mart 2021 tarihi itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

4857 sayılı geçici 10. maddesi ” Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.”

ilgili karar için tıklayınız.

Yorumlar