Ana Sayfa Özelgeler 9 Haziran 2022 332 Görüntüleme

Özelge : Dövme ve piercing faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-62030549-120[65-2021]-567901

25.05.2022

Konu

:

Dövme ve piercing faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

İlgi

:

a)

06.09.2021 tarih 4592966 sayılı özelge talep formu

b)

24.09.2021 tarih 4978215 sayılı ek dilekçe

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, vücuda yapılan dövme faaliyeti başta olmak üzere piercing satışı ve takılması, dövme sonrası kullanılmak üzere dövme kremi ile kendi tasarımınız olan tişört ve kupa bardak satışı yapmış olduğunuzu belirtilerek söz konusu faaliyetler dolayısıyla elde etmiş olduğunuz kazancın vergilendirilmesine ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıdaki gibidir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır…” hükmü,

Anılan Kanunun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü,

Söz konusu Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında, ” Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan,  Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine yönelik hükümlerine ilişkin olarak 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup anılan Tebliğin “1. Serbest Meslek Faaliyeti-Serbest Meslek Erbabı” başlıklı bölümünde,

Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin;

– sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması,

– bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,

– devamlı olması,

unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunduğu belirtilmiştir.

Yine, aynı Tebliğin “1. Serbest Meslek Faaliyeti-Serbest Meslek Erbabı” başlıklı 1 inci bölümünün “1.2. Serbest Meslek Erbabı” başlıklı 11 inci paragrafında, serbest meslek faaliyetinin yanında başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği, serbest meslek erbabı olan bir kimsenin aynı zamanda ticari kazanç sahibi veya ücretli de olabileceği, bu durumun onun serbest meslek erbabı olma niteliğini değiştirmeyeceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Serbest meslek faaliyetinde ana unsur, faaliyetin sermayeden ziyade kişisel çalışmaya ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanmasıdır. Bu unsur, serbest meslek faaliyetini ticari faaliyetten ayıran en önemli özellik olup söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların daha çok emek ürünü olduğunu göstermektedir. Serbest meslek faaliyetinde yalnızca emeğe dayanan organizasyon yeterli olmadığı gibi aynı zamanda geliri doğuran emeğin, ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanması koşulu da aranmaktadır.

Ticari kazanç ise esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmaktadır. Bu kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılan her türlü faaliyet ticari faaliyettir. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması, sağlanan gelirin yapısını değiştirmez. Sadece elde edenler yönünden ticari kazanç sayılmasını gerektirir ve ticari kazanca ait esas ve hükümlere tabi olur.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre iştigal ettiğiniz faaliyetlere ilişkin olarak,

– Vücuda yapılan dövme faaliyetinin, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi mesaiye ve ilmi veya mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabınıza devamlılık gösterecek şekilde yapılması halinde, söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
– Piercing satışı ve takılması, dövme sonrası kullanılmak üzere dövme kremi ile kendi tasarımınız olan tişört ve kupa bardak satışı faaliyetlerinin ise esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılması nedenleriyle, söz konusu faaliyetler kapsamında elde edilen kazancın ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar