Ana Sayfa GENEL 10 Ocak 2020 1010 Görüntüleme

Konut Kapıcılığı İşyerinde Kolay İşverenlik Uygulaması

Özet

5510 sayılı Kanunun Ek-9.Maddesi kapsamına alınan konut kapıcılığı işyerlerindeki kolay işverenlik uygulamasının usul ve esasları SGK tarafından belirlendi.

Kapsam

“5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar” konulu 05.03.2019 tarihli ve 2019/6 sayılı SGK Genelgesi ile konut kapıcılığı işveren ve sigortalı işlemlerinin usul ve esasları açıklanmıştır.

1-) Konut kapıcılarının sigortalılıkları

Konut kapıcısının 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde, “Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi” olarak tanımlandığı,

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacakları,

Haklarında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46.Maddesine göre işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanacağı,

Aynı sürede, birden fazla işveren yanında sigortalı çalışabilecekleri,

Çalışmalarında ay içinde 1 ila 9 gün veya 10 gün ve üzeri şeklinde bir ayrım yapılmayacağı,

2-) Konut kapıcılığı işyerlerinin tescil ve işverenlik uygulamaları

Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranı vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacakları,

Kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi / muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veremeyecekleri,

3-) 1/3/2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınacak işyeri ve sigortalı tescil işlemleri

1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmadığı,

1/3/2019 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde ise başvuru ve giriş programları yürürlüğe girinceye kadar işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgeleri ile bildirileceği,

E-sigorta başvuru ve şifre işlemlerinin ise e-Devlet üzerinden yapılacağı,

4-) Tahakkuk ve primlerin ödenmesi

Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemlerinin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılabileceği,

Beyan edilen gün sayısının 30 günden az olması halinde eksik gün belgelerinin Kurumca istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklanması gerektiği,

Beyan edilen gün kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece takip eden aylarda tahakkuk edecek primlerin sisteme kaydedilen son beyan ve kazanç üzerinden otomatik olarak tahakkukun oluşturulacağı,

Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacağı,

Kolay işverenliği geçen konut kapıcılığı işyerlerine damga vergisi tahakkuku yapılmayacağı,

5-) Sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların sigortalılıklarının;

  • Çalışmaların sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi,
  • Aylık talebinde bulunulması,
  • Sigortalının ölümü,

Hallerinde sona ereceği ve programlar işletime alınıncaya kadar mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla 10 gün içinde bildirileceği,

6-) Prim teşvikleri ve ücret desteği yönünden

İlgili kanunlardaki şartların sağlanması kaydıyla prim teşvikleri destek ve indirimlerden yararlanılabileceği,

Genelgenin 1/3/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Söz konusu SGK Genelgesine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2019-6 sayılı SGK Genelgesi

Kaynak: https://www.pwc.com.tr/tr/

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil