Ana Sayfa GENEL 10 Şubat 2022 272 Görüntüleme

Kapanış Sonrası Gelen Gider Faturalarının KV ve KDV İndirimi

Defterler kapatıldıktan sonra Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilinceye kadar geçen süre içeresinde kapanan döneme ait geç gelen gider faturalarının Kurumlar Vergisi ve KDV açısından durumu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

a) Gelir ve Kurumlar Vergisi düzenlemeleri

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinde giderler, 11. maddesinde kanunen kabul edilmeyen giderler; Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde giderler, 41. maddesinde kanunen kabul edilmeyen giderler düzenlenmiştir. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Ticari kazancın tespiti, iki temel esas üzerine kuruludur. Bunlardan birisi “dönemsellik”, diğeri “tahakkuk esası”dır. Tahakkuk esasında gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, dönemsellik esasında ise gelir veya giderin ilgili olduğu dönemde muhasebeleştirilmesinin sağlanmasıdır. Yapılacak muhasebe kayıtlarında tahakkuk ve dönemsellik birlikte göz önünde bulundurulur. Diğer bir ifade ile dönemsellik, tahakkuk etmiş gelir ya da gider için söz konusudur.

b) KDV düzenlemeleri

01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7104 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile KDV Kanunu’nun 29/3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.”

Söz konusu değişiklikle, ait olduğu yılda defterlere kaydedilemeyen ve indirim konusu yapılamayan emtia/maliyet ve gider faturalarının, takip eden yılın sonuna kadar defterlere kaydedildiği ayda indirimine izin verilmiştir.

c) Uygulama

Yukarıdaki düzenlemeler paralelinde 2021 yılında 2.000 TL matrah 360 TL KDV’li bir kırtasiye faturasının defter kapanışından sonra gelmesi halinde, söz konusu faturanın 2022 yılında deftere kaydedildiği aydaki KDV beyanında indirilebileceği kanun hükmünden anlaşılmaktadır. Faturanın matrahı olan 2.000 TL’nin ise KKEG kaydedileceği tabidir.

—————————————————————-/————————————

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ                                 2.000,00

– Kırtasiye gideri

191 İNDİRİLECEK KDV                                               360,00

336 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                      2.360,00

——————————————————————-/————————————

900 KANUNEN KANUL EDİLMEYEN GİDERLER             2.000,00

– Geçmiş yıl gider faturası

901 KKEG KARŞI HESAP                                                   2.000,00

——————————————————————-/————————————

Ancak;

Kurumlar vergisi henüz verilmemiş ise 2.000,00 TL kırtasiye giderinin 2021 KV Beyanında Diğer İndirimler ve İstisnalar bölümünde gerekli açıklamalar da yapılarak indirilmesinin mümkün olduğu T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü tarafından verilen özelgede (Sayı: B.07.1.GİB.4.45.15.01-125[49.01.07]-78 Tarih: 20/08/2013) vurgulanmıştır.

Özelgede özetle “Bu hüküm uyarınca ticari faaliyetle ilgili olarak yapılan ve indirimi mümkün olan giderler, ilgili bulunduğu yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. Ayrıca, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olduğundan, bir giderin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması yeterlidir. KVK-6/2007-1 sayılı Sirkülerin “Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar ve indirimler “bölümünün “65- Diğer İndirimler” alt bölümünde; “bu satıra yazılacak indirim ve istisna konusu kazançların bulunması halinde bunların nelerden oluştuğu hususu da beyannameye eklenen yazıda ayrıca belirtilecektir. E-Beyannamede ise “Diğer İndirim ve İstisnalar” satırının doldurulması durumunda, her bir indirim ve istisnanın hangi mevzuattan veya işlemden kaynaklandığı belirtilecek şekilde ayrı ayrı satırlara yazılması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. Buna göre; 2011 yılına ait olan ancak, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen gider faturalarında yer alan tutarların tahakkuk ettikleri 2011 yılının gideri olarak değerlendirilmesi ve fatura tarihinin içinde bulunduğu 2011 yılının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bu fatura tutarları, kurumlar vergisi beyannamesinde “Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar ve indirimler” bölümündeki “Diğer indirim ve istisnalar” satırında açıklama da girilerek gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, söz konusu faturalar 2012 yılında kayıtlara alınarak bu dönemde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.”  denilmektedir.

d) Sonuç

Sonuç olarak kapanıştan sonra gelen 2021 dönemine ait faturaların muhasebe kaydı 2022 yılında yapılabilecek, kaydı yapılan faturanın matrahı KKEG; KDV’si ise kaydın yapıldığı ayda indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu özelge gereği faturanın matrahı 2021 yılı son geçici vergi ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde “Diğer İndirimler” bölümünde gerekli açıklama yazılarak dönem KV matrahından indirilebilecektir.

Faydalı olması dileğiyle …

09.02.2022

Yunus Doğru
Yeminli Mali Müşavir
dogruy@hotmail.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

kaynak: ozdogrular.com

 

Yorumlar