Ana Sayfa Yazılar 10.06.2021 1031 Görüntüleme

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)

ERGÜN ŞENLİK

YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) 03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda yer almaktadır.

  1. Sağlık hizmet sunucuları tarafından faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmek suretiyle verilen sağlık hizmetlerinde SGK tarafından tevkifat uygulanmayacaktır. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir
  2. Kısmi tevkifat uygulamasında, KDV tevkifatı için belirlenen KDV dâhil 1.000 TL’lik fatura sınırı 2.000 TL’ye çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  3. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme yapılması gerektiğinde söz konusu işlemlerin ne şekilde yapılması gerektiğine dair yeni düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir.

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

 

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

  1. Katma Değer Vergisi Kanunun 13/f maddesindeki kuruluşlara (Ulusal Güvenlik Kuruluşları) ve yüklenicilerine mal teslim eden ve hizmet veren mükelleflerin, “Kanunun 13/f maddesindeki kuruluşların söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair” Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınması uygulamasına getirilmiştir.
  2. Katma Değer Vergisi Kanununun 13/n maddesinde yer alan istisna uygulaması kapsamına, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitabı teslimlerinin de dâhil edilmiştir. Bu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  3. İkinci el araç ve Taşınmaz ticaretine ilişkin özel matrah uygulamasında, 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayıldığına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  4. Gelir Vergisi Kanununun 41/9 maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-i maddesi çerçevesinde finansman gider kısıtlaması uygulanan tutarlara ait yüklenilen KDV için KDV Kanununun 30/d maddesinin uygulanmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. Yani bunlara dair yüklenilen KDV indirilebilecektir.
  5. Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanıp, bazıları için ise bu hakkı kullanmayabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.                                                 

Yorumlar