Ana Sayfa GENEL 10 Ağustos 2020 526 Görüntüleme

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HAKKINDA MÜTESELSİL SORUMLU SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTAL İSTEMİ

T.C.
DANIŞTAY
Dokuzuncu Dairesi
Esas No : 2017/4264
Karar No : 2020/388
Tarih : 04.02.2020
  • VEDOP SİSTEMİNDE YAPILACAK SORGULAMA
  • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HAKKINDA MÜTESELSİL SORUMLU SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTAL İSTEMİ
  • SAHTE FATURA DÜZENLEME İDDİASI
  • İDARECE HAKSIZ YERE İADE ALINMAK SURETİYLE ZİYA UĞRATILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ
  • KATMA DEĞER VERGİSİ, VERGİ ZİYAI CEZASI, GECİKME FAİZİ

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Yeminli mali müşavir olan davacı adına, … ‘a ait vergi borçlarının tahsili amacıyla müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkin dava açılmıştır.

Yerel Mahkeme kararında özetle; Sahte fatura düzenledikleri yönünde düzenlenmiş bir vergi tekniği raporunun mevcut olduğu hususunun VEDOP sisteminde yapılacak sorgulama ya da mükelleflerin defter-belgeleri üzerinde yapılacak bir karşıt incelemeyle tespit edilmesi imkanının bulunmadığı, davalı idarece, mükellefin defter-belgelerinde, vergilendirmeye esas alınacak belge, kayıt ve matrah tespitinde dikkate alınacak diğer işlem ve donelerin, muhasebe usul ve esaslarına, mevzuatta belirlenen düzenlemelere ve beyanlarına, biçimsel olarak uygun bulunmadığı hususunda başkaca bir iddia ileri sürülmediği, ya da bu hususta bir tespit ve belge ibraz edilmediği dikkate alındığında, davalı idarece haksız yere iade alınmak suretiyle ziya uğratıldığı ileri sürülen katma değer vergileriyle ilgili olarak, 213 sayılı Kanun’un mükerrer 227.maddesinde düzenlenen sorumluluk şartlarının gerçekleşmediği sonucuna varılarak, söz konusu katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve yargı harcından müteşekkil amme alacağının, müteselsil sorumlu sıfatıyla davacıdan takibi amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir.

İstinaf başvurusuna konu vergi mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun REDDİNE karar verilmiştir.

Sonuç olarak; Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulüne ilişkin vergi mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki bölge idare mahkemesi vergi dava dairesinin kararının onanmasına karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN(DAVALI) : Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğü-HAKKARİ

KARŞI TARAF(DAVACI) : …

İstemin Konusu : Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin 28/09/2017 tarih ve E:2017/1138, K:2017/740 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Yeminli mali müşavir olan davacı adına, … ‘a ait vergi borçlarının tahsili amacıyla müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen 10.08.2016 tarih ve 20160810665090000001 sayılı ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Van Vergi Mahkemesi 14.06.2017 tarih ve E:2016/1072,K:2017/396 sayılı kararıyla; yeminli mali müşavir olan davacı adına; imzaladığı tasdik sözleşmelerine istinaden, Yüksekova Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi … tarafından, 2008/Aralık,2009/Ocak ve 2009/Şubat dönemleri için hakkında düzenlenen yeminli mali müşavirlik katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarıyla, dahil olduğu ihracat organizasyonu kapsamında, sahte belge kullanılarak haksız iade alınan katma değer vergisinin cezalı olarak ödenmesinden 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unun mükerrer 227. maddesi ve 3568 sayılı Kanun’un 12.maddesi uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunduğundan bahisle, katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve yargı harcından müteşekkil amme alacağının tahsili amacıyla, dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği,Mahkemelerince verilen 29/12/2016 tarihli ara kararı ile davacının katma değer vergisi tasdik raporu düzenlediği mükellef … hakkındaki 01.04.2014 tarih ve 2014-A-2258/01 sayılı vergi tekniği raporu ile davacı hakkında düzenlenen 01.04.2014 tarih ve 2014-A-2258/6 sayılı Yeminli Mali Müşavir Sorumluluk Raporu’nun ibrazının istenildiği, cevaben gönderilen belgelerin incelenmesinden; alt firmalar hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarının düzenlenme tarihlerine göre , iade tasdik raporlarının düzenlendiği tarihte, iadeye esas alışların gerçekleştirildiği mükellefler ile alt mükellefler hakkında henüz gerçek bir faaliyetlerinin olmadığı ve faturalarının sahte olduğu yönünde davacının ulaşabileceği herhangi bir tespitin bulunmadığının anlaşıldığı,diğer taraftan , yeminli müşavir davacı tarafından, üçüncü kişilerden defter ve belge istemek suretiyle karşıt inceleme yetkisi bulunmadığı, yalnızca, vergi idaresinin elektronik veri sisteminde (VEDOP) sorgulama yapma imkanı bulunduğu göz önünde tutulduğunda, iade tasdik raporunun düzenlendiği tarihte, iadeye esas alışların gerçekleştirildiği mükellefler ve alt mükellefler hakkında, sahte fatura düzenledikleri yönünde düzenlenmiş bir vergi tekniği raporunun mevcut olduğu hususunun VEDOP sisteminde yapılacak sorgulama ya da mükelleflerin defter-belgeleri üzerinde yapılacak bir karşıt incelemeyle tespit edilmesi imkanının bulunmadığı, davalı idarece, mükellefin defter-belgelerinde, vergilendirmeye esas alınacak belge, kayıt ve matrah tespitinde dikkate alınacak diğer işlem ve donelerin, muhasebe usul ve esaslarına, mevzuatta belirlenen düzenlemelere ve beyanlarına, biçimsel olarak uygun bulunmadığı hususunda başkaca bir iddia ileri sürülmediği, ya da bu hususta bir tespit ve belge ibraz edilmediği dikkate alındığında, davalı idarece haksız yere iade alınmak suretiyle ziya uğratıldığı ileri sürülen katma değer vergileriyle ilgili olarak, 213 sayılı Kanun’un mükerrer 227.maddesinde düzenlenen sorumluluk şartlarının gerçekleşmediği sonucuna varılarak, söz konusu katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve yargı harcından müteşekkil amme alacağının, müteselsil sorumlu sıfatıyla davacıdan takibi amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: İstinaf başvurusuna konu Vergi Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Davacı hakkında düzenlenen 01.04.2014 tarih ve 2014-A-2258/6 sayılı Yeminli Mali Müşavir Sorumluluk Raporu’nda tespit edilen hususlara istinaden düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı iddiası ile kararın bozulması istenilmektedir.

Karşı Tarafın Savunması : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi …. Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü;

KARAR :

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulüne ilişkin Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin 28/09/2017 tarih ve E:2017/1138, K:2017/740 sayılı kararının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın Van Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 04/02/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verilmiştir.

kaynak:  palmiye mevzuat ve içtihat Web Uygulaması(müşavir)

Yorumlar