Ana Sayfa GENEL 10 Eylül 2020 306 Görüntüleme

ÖZELGELER : E-faturanın oluşturulup onaylanmadan iptal edilmesi ve faturada iptal ibaresinin yer almaması.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı : 11395140-105[VUK1-20473]-786454 03.09.2018
Konu : E-faturanın oluşturulup onaylanmadan iptal edilmesi ve faturada iptal ibaresinin yer almaması.  
İlgi : 18/01/2017 tarih ve 72193 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … tarihinde … numaralı e-faturanın oluşturulduğu yapılan hata nedeniyle e-faturanın onaylanmadan iptal edildiği, sistemden alınan e-fatura üzerinde iptal ibaresinin olmadığı, aynı faturanın GİB sistemi arşiv bölümünde iptal fatura olarak görüldüğü, e-faturanın altı ay sonra sistem kayıtlarından silinmesi halinde yapılacak denetimler sırasında oluşturulup onaylanmadan iptal edilen …numaralı e-faturanın üzerinde iptal ibaresinin bulunmaması nedeniyle cezai müeyyideyle karşılaşıp karşılaşmayacağınız  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229, 230 ve 231’inci maddelerinde faturanın tanımı, şekli ve nizamı hükme bağlanmış olup “Faturanın nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında;

Faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburi olduğu hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un mükerrer 257’inci maddesinin birinci fıkrasının 3’üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiler istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara 397, 416, 421, 424, ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 58 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

  1. “3.Genel Olarak e-Fatura”başlıklı bölümünde; e-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu,

  1. ”5.e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi”başlıklı bölümünde; e-Faturanın, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Başkanlık tarafından oluşturulan e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu, faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartların http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde duyurulmuş olduğu, e-faturanın bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmemesi veya düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmemesi veya alınmaması durumunda Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde olmayacağı, mükelleflerin e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorunda oldukları,

3.“6.e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıklı bölümünde; Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle, (416 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen paragraf) e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alındığı, elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanmasının söz konusu olmadığı, bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edileceği,

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmesi gerektiği, (421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eklenen cümle) bu yükümlülük, elektronik faturaların üçüncü kişiler nezdinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza eden için de yasal süreler içinde geçerli olduğu,

4.“11.Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde; Gelir İdaresi Başkanlığının, e-Fatura Uygulamasının altyapısı ve işleyişini göz önünde bulundurarak, ilgilisine bilgi vermek suretiyle, e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularının yanıtlanmasını belli bir süre erteleyebileceği veya başvuruları sıraya koyabileceği veya önceden haber vermek ve hazırlıklar için yeterli zaman tanımak kaydıyla, uygulama ile ilgili her türlü standart ile diğer teknik konularda genel veya özel değişiklikler yapabileceği gibi uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirebileceği, belirtilmiştir.

Bu itibarla, düzenlenen ve alınan e-Faturalar, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyenizdeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edilmelidir.

Diğer taraftan GİB Portalı üzerinde düzenlediğiniz ve onaylamadan sistemin Gönderilenler menüsünün  Arşiv bölümünde iptal fatura olarak görülen ilgili faturayı bu menüden indirip iptal faturası olarak sisteminizde saklamanız ve herhangi bir inceleme durumunda elektronik olarak ibraz edebilecek olmanız yeterli olup fatura üzerinde iptal ibaresinin bulunmasına gerek yoktur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar