Ana Sayfa Özelgeler 10 Kasım 2021 652 Görüntüleme

Özelge: Babası adına kayıtlı ticari aracı satın alarak aynı faaliyet kodu ile faaliyete başlanmasının ticari işletmenin devri olarak sayılmaması nedeniyle genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmanın mümkün olması hk.

T.C.TOKAT VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

32695369-120-E.36583

09.12.2020

Konu

:

Babası adına kayıtlı ticari aracı satın alarak aynı faaliyet kodu ile faaliyete başlanmasının ticari işletmenin devri olarak sayılmaması nedeniyle genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmanın mümkün olması hk.

İlgi

:

04/06/2020 tarih ve 27441 havale kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden babanız … adına kayıtlı olan … plakalı aracı 02.05.2019 tarihinde satın alarak aynı tarihte … Vergi Dairesi Müdürlüğü, 29.05.2020 tarihi itibari ile de nakil olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuzdan bahisle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi hükmüne göre genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun genç girişimcilerde kazanç istisnası başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde;  “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

 

“İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları;

 

 

(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:

 

 

b) İşletmenin devralınması.

1) Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

 

Örnek 2: Bay (D), 20/2/2016 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Bay (D)’nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

 

…..

 

c) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

 

1) Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz.

 

2) Buna göre, mevcut işletmeye veya ortaklığa sonradan ortak olunması durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi, ortakların hiçbiri bu istisnadan yararlanamaz.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, … Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden babanız …’nın … ve … plakalı araçlarla faaliyetine devam ettiği, adına kayıtlı olan … plakalı aracı 02.05.2019 tarihinde tarafınıza satışını yaptığı, aynı tarih itibariyle … Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde adınıza mükellefiyet tesis edildiği, 29.05.2020 tarihinden itibaren de nakil olarak …Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuz ilgili vergi dairelerince yapılan yoklamalarla tespit edilmiştir.

Buna göre, babanız adına kayıtlı olan ticari bir aracı satın alarak aynı faaliyet kodu ile faaliyete başlamanız ticari işletmenin devri olarak değerlendirilemeyeceğinden, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 nci maddesinde sayılan diğer şartları da taşımanız halinde, genç girişimci kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar

Benzer Haberler