Ana Sayfa GENEL 10 Kasım 2022 126 Görüntüleme

7420 Sayılı Kanun Değişiklikleri

10 Kasım 2022
3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun ile getirilen değişiklikler:

Nakit Ödenen Yemek Bedellerine İstisna

Gelir Vergisi Kanununun 23/1-8 maddesi değiştirilmiş ve işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamına alınmıştır. Yani işverence yemek verilmeyen durumlarda istisna kapsamında verilen yemek kartları uygulaması genişletilmiş ve yemek bedelinin nakden ödenmesinin de önü açılarak, yemek kartı şirketi kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yurt Dışı İnşaat İşlerinde Çalışanlara Ücret İstisnası

Gelir Vergisi Kanununun 23/1 maddesine eklenen 19’uncu bent ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alınmıştır.

Bireysel Katılım Yatırımcılarına Tanınan İstisna Uzatıldı ve Üst Sınır Arttırıldı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82’nci madde kapsamında iş melekleri olarak da bilinen bireysel katılım yatırımcılarına tanınan istisnanın süresi 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmış ve kullanılabilecek istisnanın üst sınırı 2.5 Milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Sermaye Azaltımında Vergilendirme Esasları

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/B maddesi ile sermaye azaltımında daha önce sermayeye ilave edilmiş olan içsel kaynakların çekilmesinin vergilenme esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda sermaye yapısı üç alt başlığa ayrılmış ve sermayeye ilave edilmesinden itibaren beş yıl içerisinde çekilmesi ve beş yıl geçtikten sonra çekilmesine göre farklı vergilendirilme kuralları belirlemiştir. Madde metni aşağıda olup, özetle önce beş yılı geçmeyenler çekilmiş varsayılacak, sonra beş yılı geçenler çekilmiş varsayılacak. Beş yılı geçmeyenlerden aşağıdaki üç farklı gruptan olan sermaye kalemleri var ise öncelik aynı sıralamaya göre olacak yani önce vergiye tabi olanlar çekilmiş varsayılacak. Daha sonra sıra beş yılı geçen kalemlere gelecektir. Burada ise belirlenen üç grup toplam sermayeye orana göre çekilmiş sayılacaktır.

“SERMAYE AZALTIMINDA VERGİLEME – MADDE 32/B 

(1) Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit olunur. Söz konusu oranın tespitinde;

a) Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

b) Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

c) Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdî sermayenin toplam sermaye içindeki payları dikkate alınır.

(2) Kurumların öz sermaye kalemlerini sermayeye ekledikleri tarihten itibaren beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sermaye unsurlarından yapıldığı kabul edilir.

(3) Sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemlerinden, sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği kabul edilir.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında sermaye azaltımı suretiyle tespit olunan sermaye unsurlarından; birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlar kurumlar vergisine ve vergi kesintisine, (b) bendi kapsamında olanlar sadece vergi kesintisine tabi tutulur. Kurumlar vergisine ve vergi kesintisine tabi sermaye unsurlarında, kesinti matrahı hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olup, bu tutar üzerinden Kanunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükmü kapsamında kesinti yapılır.

(5) Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen sermaye unsurları birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre tespit edilir ancak bu tutarlar üzerinden dördüncü fıkra kapsamında vergi kesintisi yapılmaz.

(6) Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulaması usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.”

Kur Korumalı Mevduat Hesapları İstisna Süreleri Uzatıldı

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 14’üncü maddesi kapsamında kur koruma istisna sürelerinde son tarih 2022 sonundan 2023 sonuna uzatılmıştır.

Ferit TAŞ
Yeminli Mali Müşavir
VDK Başkan Yardımcısı (E)
Maliye Müfettişi (E)
ftas@isik-ymm.com.tr

https://www.alomaliye.com/2022/11/09/7420-sayili-kanun-degisiklikleri/

kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/49545/178/

 

Yorumlar