Ana Sayfa GENEL 11 Şubat 2021 205 Görüntüleme

Özelge : Altın, bakır, çinko, kurşun, gümüş, kadmiyum içeren maden atıklarının satışının KDV’den istisnadan olup olmadığı.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

75766797-130[2018/1746]-E.3076

13.01.2021

Konu

:

Altın, bakır, çinko, kurşun, gümüş, kadmiyum içeren maden atıklarının satışının KDV’den istisnadan olup olmadığı.

İlgi

:

a) 29.08.2018 tarihli özelge talep formu.

b) 05.12.2018 tarih ve …. sayılı yazımız.

c) 07.12.2018 tarih ve …. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … İli sınırlarında bulunan maden (kurşun-çinko) ocağından kalan yaklaşık 1.700.000 ton atığın açık veya kapalı teklif usulü ile Başkanlığınız tarafından satışının düşünüldüğü, atığın işlenmesi ve zenginleştirilmesi halinde ise 0,90 ton altın, 2.652,64 ton bakır, 68.072,53 ton kurşun, 68.216,95 ton çinko, 142,94 ton gümüş, 249,40 ton kadmiyum elde edilebileceği belirtilerek tespit edilen maden atığının satışının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu,

17/4-g maddesinde, külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil),varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının tesliminin KDV’den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar” başlıklı (I/B-6.) bölümünde;

3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.”

açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, satışı düşünülen maden atığının ayrıştırılabilmesi halinde, altın ve gümüşe isabet eden kısmının 3065 sayılı Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmakta olup, bakır, çinko, kurşun ve kadmiyum madenlerinin ihale yoluyla satışı ise 3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-d maddesi kapsamında %18 oranında KDV’ye tabidir. Bu şekilde bir ayrıştırma yapılamaması durumunda ise, maden atığının satış bedelinin tamamı üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar