Ana Sayfa GENEL 11 Ekim 2020 319 Görüntüleme

Sahte belge düzenleyenlerin vergi mükellefiyetlerinin kapatılması

Berker Bostancı

kaynak: hurses.com.tr

Sahte belge düzenleyenlerin vergi mükellefiyetlerinin kapatılması / terkini ile yeniden mükellefiyet tesis edebilmeleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:520 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun eklenen, 160/A maddesi ile sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi, vergiye uyum seviyesinin yükseltilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeledeki etkinliğin artırılması amaçlarına yönelik olarak, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin bir an önce tespit edilerek bu fiillerin sonlandırılması öngörülmüştür.

Sahte Belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilenlerin, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan personel sayısı, vergisel yükümlülüklerini yerine getirip, getirilmediği, işyeri, taşıt, makine teçhizat, demirbaş kapasite raporu, sanayi sicil belgesi gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak, Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen ve vergi incelemesine sevk edilen mükellefle ilgili olarak, bu değerlendirmenin oluşması neticesinde vergi dairesinde oluşturulacak 3 kişilik komisyonunda bu doğrultuda, raporunun da sahte belge düzenleme fiiline karar verilmesi ile vergi dairesi başkanı/ mal müdürünün onaylaması halinde, bu nevi mükelleflerin vergi mükellefiyetleri resen kapatılacak ve resen kapatılma ile ilgili mükellefe yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Mükellefiyeti resen kapatılan mükellef, bahse konu yazıyı tebliğ aldığından itibaren 30 gün içinde Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinde belirtilen teminatı vergi idaresine vermesi halinde yeniden vergi mükellefiyeti oluşturulacak, mükellefiyet kapanışı dolayısıyla vergi idaresine yasal süresi içerisinde vermesi gereken beyanlarını 30 gün içinde yapacak ve bu beyanlar dolayısıyla tahakkuk eden vergilerin beyan süresinde ödemeleri gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit edilenlerin tespit edilmesi halinde, res’en terk tarihi olarak raporda farklı bir tarih belirtilmiş olması halinde, mükellefiyeti rapor tarihi itibariyle kapatılacaktır.

Bu şartlara göre, mükellefiyetinin kapatılmasını istemeyen mükellefler, VUK madde 153/A da belirtildiği üzere; sahte belge riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan (vergiler dahil) toplam tutarın %10’u olarak hesaplanan teminatı tevdi ederek (2020 yılı için asgari teminat tutarı 140.000,00 TL ) ve de bu tarih itibariyle vergi borcunun tamamını ödemiş olması kaydıyla yeniden mükellefiyet tesis edilecektir.

VUK. 160/A maddesine göre mükellefiyetleri kapatılanların şahıs mükellefler ile bu şirketlerde %10 oranında hissedar bulunanlar hariç, bu oran üzerindeki ortaklarının yeniden mükellefiyet tesis ettirmeleri aşamasında (iş yeri açılışlarında), sahte belge düzenleme fiili nedeniyle mükellefiyeti kapanan şirketin tüm vergi borçlarının ödemeleri ve sahte belge düzenleme tutarının %10 ‘u oranında teminat verilmesi halinde mükellefiyet tesislerinin yapılacağı yönünde düzenleme yar almaktadır.

Sahte belge düzenleme fiili nedeniyle mükellefiyeti yeniden tesis edilen mükelleflerin, mükellefiyet tesis tarihinden itibaren 30 gün içinde düzenleyecekleri belgelerle ilgili olarak “Elektronik Belge Düzenleme Zorunluluğu” getirilmiş, ayrıca fatura alt sınırını aşan belgelerdeki tahsilat ödemelerini finans kurumları (banka) veya Posta ve Telgraf Anonim Şirketi düzenlenecekleri belgelerle yapmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Bu durumda bulunan mükelleflerin elektronik belge düzenlemeleri ile ilgili olarak Bakanlıkça “ebelge.gib.gov.tr” adresi üzerinden duyurulacaktır.

 

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil