Ana Sayfa Yazılar 12.06.2021 1198 Görüntüleme

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN İLİŞKİN KANUNDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

ERGÜN ŞENLİK

YMM

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN İLİŞKİN KANUNDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Sirkülerimizde, 7326 sayılı Kanun’da matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeler özet olarak ele alınacaktır.

Matrah ve vergi artırımı kapsamına;

-Gelir Vergisi,

-Kurumlar Vergisi,

-Katma Değer Vergisi ve

– Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifatları (aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde)

girmektedir.

 1. A) GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE MATRAH ARTIRIMI

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımına ilişkin düzenlemelerin daha kolay anlaşılması için iki adet tablo ve bu tablolara ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

TABLO 1: GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIMI

BEYANNAME YILI
MATRAH ARTIRIM ORANI
(%)
 
(a)
ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI (TL)
ARTIRILAN MATRAHA UYGULANACAK VERGİ ORANI
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN ASGARİ TUTAR
(b)
GELİRİ SADECE BASİT USULE TABİ TİCARİ KAZANÇTAN OLUŞAN MÜKELLEFLER İÇİN ASGARİ TUTAR
(c)
GELİR SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI OLAN MÜKELLEFLER İÇİN ASGARİ TUTAR
(d)
İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR İLE DİĞER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ TUTAR
(e)
NORMAL VERGİ ORANI
(%)
 
(f)
İNDİRİMLİ VERGİ ORANI
(%)
 
(g)
2016
35
47.000
4.700
6.380
31.900
20
15
2017
30
49.800
4.980
6.640
33.200
2018
25
52.900
5.290
7.050
35.250
2019
20
56.200
5.620
7.500
37.500
2020
15
63.700
6.370
12.740
42.500

TABLO 2: KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIMI

BEYANNAME YILI
MATRAH ARTIRIM ORANI
(%)
 
(a)
ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARI
(TL)
 
(b)
ARTIRILAN MATRAHA UYGULANACAK VERGİ ORANI
NORMAL VERGİ ORANI
(%)
( c )
İNDİRİMLİ VERGİ ORANI
(%)
( d )
2016
35
94.000
20
15
2017
30
99.600
2018
25
105.800
2019
20
112.400
2020
15
127.500

 

 1. Mükelleflerin matrah artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.İsterlerse yukarıda belirtilen yılların hepsi için matrah artırımında bulunabilecekleri gibi bu yıllardan herhangi bir veya birkaçı için matrah artırımında bulunabilirler.Mükellefler, 7326 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak yine bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.Fakat, matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin yasal defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülükleri devam eder. Yani, matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
 2. Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile Tablo 1’in (a) sütunundaki oranlara göre artırdıkları matrahlar, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için anılan tablonun (b), geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için anılan tablonun (c), geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için anılan tablonun (d), işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve diğer gelir vergisi mükellefleri için anılan tablonun (e) sütunlarında yer alan tutarlardan az olamaz. Matrah artırımı uygulanmasında ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz. Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, yukarıda belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı yapılması şarttır.
 3. Tablo 1 ve 2’nin (a) sütunlarında yer alan matrah artırım oranları, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarına uygulanacaktır.
 4. Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için 7326 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden(Kesinleşmiş alacaklar ile Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için) yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
 5. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.
 6. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemez.
 7. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.
 8. İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.
 9. Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.
 10. Matrah artırımından yararlanmak için, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, Ağustos ayının sonuna(31 Ağustos 2021 tarihi dahil) kadar artırmak için başvurmaları
 11. Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede (Eylül 2021) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte anılan Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin anılan Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.
 12. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.

Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz.

 

B) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN YATIRIM İNDİRİMİ TEVKİFAT ARTIRIMI

 

TABLO 3: KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN YATIRIM İNDİRİMİ TEVKİFAT ARTIRIMI

BEYANNAME YILLARI
YATIRIM İNDİRİMİ BEYANI BULUNAN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ ARTIRIM ORANI (%)
 
(A)
YATIRIM İNDİRİMİ TEVKİFAT MATRAHI BULUNMASINA RAĞMEN BEYAN ETMEMİŞ MÜKELLEFLER İÇİN
BEYAN EDİLMESİ GEREKEN TEVKİFAT MATRAHININ ASGARİ TUTARI (TL)
(B)
BEYAN EDİLECEK MATRAHA UYGULANACAK VERGİ ORANI (%)
(C )
2016
35
47.000 TL’den az olmamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı
15
2017
30
49.800 TL’den az olmamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı
2018
25
52.900 TL’den az olmamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı
2019
20
56.200 TL’den az olmamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı
20120
15
63.750 TL’den az olmamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı

 

 1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının(yatırım indirimi tutarları) bulunması hâlinde, vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak yukarıdaki Tablonun (A) sütununda yıllar itibariyle belirtilen oranlarda artırılması şarttır.
 2. Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesinde yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları(yatırım indirimi tutarlarını) muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları hâlinde, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, 31 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar kadar, yukarıdaki tablonun(B) sütununda yıllar itibariyle belirtilmiş olan tutarlardan az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. Bu bent hükmüne göre artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi hesaplanır.
 3. Mükellefler, gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırarak 7326 sayılı Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.
 4. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen muhtasar ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz.
 5. İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.
 6. Hesaplanan veya artırılan gelir ve kurumlar vergilerinin, peşin veya ilk taksiti 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede (Eylül 2021) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte anılan Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin anılan Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.
 7. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.
 8. C) KDV MÜKELLEFLERİNİN MATRAH BEYANI/VERGİ ARTIRIMI
TABLO 4: AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH BEYANI/VERGİ ARTIRIMI
BEYANNAME YILLARI
İLGİLİ YILIN BÜTÜN KDV DÖNEMLERİNE AİT KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI
(her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden)
( % )
(a)
İLGİLİ YILIN EN AZ 3 DÖNEMİNE AİT KDV BEYANNAMESİNİN VERİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI
İLGİLİ YILDA SADECE 1 VEYA 2 DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERİLMİŞ YA DA HİÇ KDV BEYANNAMESİ VERİLMEMİŞSE VEYA HESAPLANAN KDV ÇIKMAMIŞSA YAPILACAK ARTIRIM
ARTIRIMA BAZ TEŞKİL EDECEK TUTAR
 
(b)
VERGİ ARTIRIM ORANI (%)
 
(c)
 
BEYANA BAZ OLACAK TUTAR (TL)
 
( d )
VERGİ ORANI (%)
 
(e)
2016
3,0
Bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden bu Tablonun (c) sütununda belirtilen oranlara göre artırım tutarı hesaplanır.
3,0
İlgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.
18
2017 3,0 3,0
2018 2,5 2,5
2019 2,0 2,0
2020

 

2,0 2,0

 

 1. Mükelleflerin, 7326 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen şartlar dâhilinde katma değer vergisini artırarak söz konusu 5. maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.
 2. İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması veya diğer nedenlerle takvim yılının bütün dönemlerinde hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükellefler ile yıl içinde beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte beyannamelerinin bazılarında hesaplanan katma değer vergisi bulunmayan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olmamak kaydıyla, hesaplanan katma değer vergisi bulunan beyannamelerdeki vergiler toplamına bu fıkranın(madde 5/3) (a) bendinde belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz.
 3. Vergilendirme dönemi üç aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari artırım tutarı, hiç beyanname vermemiş olmaları hâlinde 7326 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde, en az bir dönem için beyanname vermiş olmaları hâlinde ise aynı bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir.
 4. Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.
 5. Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihinden (09.06.2021) önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.
 6. Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez.
 7. Söz konusu 7326 sayılı Kanuna göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmaz.

Hesaplanan veya artırılan katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede (Eylül 2021) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte anılan Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin anılan Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.

D) GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA VERGİ ARTIRIMI

TABLO 5: ÜCRETLİLERDEN YAPILAN GELİR VERGİSİ STOPAJINDA VERGİ ARTIRIMI

BEYANNAME YILLARI
İLGİLİ YILIN BÜTÜN MUHTASAR DÖNEMLERİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN VERİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI
(hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden)
(%)
(a)
İLGİLİ YILIN EN AZ 1 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR BEYANNAMESİNİN VERİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI
 
(b)
İLGİLİ YILDA HİÇ MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEMİŞ OLMASI HÂLİNDE
 
( c )
2016
6
Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur ve bu tutar üzerinden bu Tablonun (a) sütununda belirtilen oranlara göre artırım tutarı hesaplanır.
Her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az;
(a) Bu (7326 sayılı)Kanunun yayımı tarihinden önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi,
(b) İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması hâlinde, bu Kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş olmak şartıyla izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi,
(c) Bu Kanunun yayımı tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması hâlinde en az iki işçi,
çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden 5. Maddenin 2. fıkranın (a) bendinde(bu Tablonun (a) sütununda) belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle bu fıkradan yararlanılır.
2017 5
2018 4
2019 3
2020

 

2

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2), (3), (5), (11) ve (13) numaralı bentleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden;

 1. a) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (5) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere 2016 yılı için %6, 2017 yılı için %5, 2018 yılı için %4, 2019 yılı için %3 ve 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere hesaplanacak vergiyi,
 2. b) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde yer alan ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere 2016 ila 2020 yılları için her bir yıl itibarıyla %1, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) ve (13) numaralı bentlerinde yer alan ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanan vergiyi,

31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  artırırlar.

Yani,  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının;

– 1 numaralı bendinde yer alan ücret ödemeleri

 

– 2 numaralı bendinde yer alan serbest meslek işleri nedeniyle yapılan ödemeler

 

– 3 numaralı bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri

 

– 5 numaralı bendinde yer alan kira ödemeleri

 

– 11 numaralı bendinde yer alan çiftçilere yapılan ödemeler

 

– 13 numaralı bendinde yer alan esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler

 

– ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının;

 

– (a) bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri

 

– (b) bendinde yer alan kooperatiflere ödenen kira bedelleri

 

– ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin birinci fıkrasının;

 

– (a) bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri

 

Kapsama girmektedir. Belirlenen bu ödemelere ilişkin gayrisafi tutarının yıllık toplamı üzerinden yukarıda belirtilen oranlar kullanılarak ek vergi ödenmesi halinde, bu vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden tevkifat gelir ve kurumlar vergisi incelemesi yapılamayacaktır.

 

Yukarıda belirtilenler kapsamında matrah veya vergi artırımında bulunulan yıl içinde hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde;

1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarının %50’si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,

2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,

3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %3, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan ödemeler için %2, (13) numaralı bendinde yer alan ödemeler için de %5 oranında hesaplanan vergiyi,

ödemek suretiyle, bu maddeden yararlanılır.

Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi stopajında vergi artırımına ilişkin olarak söz konusu Kanunda aşağıda yer alan düzenlemeler yer almaktadır.

 1. Artırımda bulunulması durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz.
 2. Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.
 3. Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.
 4. Artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
 5. Artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmaz.
 6. E) ORTAK HUSUSLAR
 7. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.
 8. Maliye Bakanlığının, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı bulunmaktadır.
 9. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi hâlinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.
 10. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz.
 11. Aşağıda sayılan mükellefler bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden(matrah ve vergi artırımından) yararlanamazlar:

1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”,

2) Terör suçundan hüküm giyenler,

3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler.

 1. b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalandırılmaz.
 2. c) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında artırımda bulunanlar hakkında, artırımda bulundukları dönem ve vergi türlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) önce veya yayımı tarihini izleyen günden itibaren on iki ay içerisinde başlanılan vergi incelemeleri ((b) bendinde belirtilen inceleme dâhil) ile takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Söz konusu vergi incelemelerinden bu süre içerisinde sonuçlandırılanlarla ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

ç) Bu fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan vergi incelemesi kapsamında bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içerisinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin rapor veya yazı, aynı bentte öngörülen süre ve şekilde matrah veya vergi artırımında bulunan mükelleflere tebliğ edilir. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, tebligatı izleyen aydan başlamak üzere matrah ve vergi artırımı sırasındaki tercihlerine göre ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla söz konusu mükellefler bu madde hükümlerinden yararlanırlar.

 1. d) Bu fıkranın (ç) bendi kapsamında kendisine rapor veya yazı tebliğ edilen mükellefler hakkında düzenlenen;

1) Bu fıkranın (c) bendi kapsamındaki inceleme raporu veya takdir komisyonu kararından önce tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespiti içeren (b) bendi kapsamındaki inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesi halinde, matrah veya vergi artırımının ihlal edilmemesi koşuluyla, (c) bendi kapsamındaki incelemeye veya tarh işlemlerine devam edilmez.

2) Bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki inceleme raporundan önce (c) bendi kapsamındaki inceleme raporu veya takdir komisyonu kararının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesi halinde, bu rapor veya karar, Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ayı aşmamak üzere bu fıkranın (b) bendinde bahsedilen vergi incelemesi neticesinde düzenlenen raporların vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar bekletilir.

3) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah veya vergi farkı bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir, matrah veya vergi artırımına ilişkin taksitlerin tamamen ödenmesi şartıyla (c) bendi kapsamındaki rapor veya kararlar (vergi ziyaına 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi hali hariç) için tarhiyat yapılmaz ve vergi cezası kesilmez. Bu fıkranın (c) bendi kapsamındaki raporlarda vergi ziyaına 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle sebebiyet verildiğinin tespiti halinde, söz konusu raporlarda tespit edilen matrah veya vergi farkı ve bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah veya vergi farkı, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir.

 1. e) Bu fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucunda söz konusu fiillerin varlığının tespit edilmesi halinde, bu mükellefler tarafından yapılan matrah veya vergi artırımları dikkate alınmaz. Bu fıkranın (c) bendi kapsamındaki inceleme raporu veya takdir komisyonu kararlarının ilgili olduğu dönemlere ilişkin vergi ve cezalara yönelik zamanaşımı süresi, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay aşılmamak kaydıyla, mezkûr rapor veya kararın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirildiği tarihten bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki raporların vergi dairesine intikal ettiği tarihe kadar işlemez.
 2. f) Bu fıkranın (c) bendi kapsamındaki inceleme raporu veya takdir komisyonu kararından önce (b) bendi uyarınca yapılan vergi incelemesinin sonuçlanması ve inceleme sonucunda bahse konu fıkrada belirtilen fiillerin varlığının tespit edilmesi halinde, bu fıkranın (c) bendinde belirtilen inceleme ve takdir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin süreler açısından 213 sayılı Kanunun genel hükümleri uygulanır.

6.Mükelleflerin matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 1. Matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve 7326 sayılı Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir.
 2. Matrah veya vergi artırımından yararlananlar hakkında 213 sayılı Kanunun 367 nci maddesi kapsamında yapılacak incelemeler saklıdır. Ancak, bu incelemeler sonucunda matrah veya vergi artırımında bulunulan dönemler ve vergiler için tarhiyat yapılmaz.
 3. 9. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.
 4. 7326 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, her bir dönem için ayrı ayrı 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılan eksik ödemeler dikkate alınmaz.

Matrah ve/veya vergi artırımda bulunmak isteyenler daha ayrıntılı bilgileri Kanun düzenlemesinde bulabilirler.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.                     

Yorumlar