Ana Sayfa GENEL 12 Kasım 2020 214 Görüntüleme

Meslek mensuplarının sorumluluğu-4

Can Türker

Kaynak: hurses.com.tr

İştirak konusunda verilmiş muhtelif mahkeme karar özetleri şu şekildedir;

– Yargıtay 19. Ceza dairesi 11.11.2015 gün ve E 2015/2905, K 2015/6994 sayılı Kararında; “muhasebeci olan sanığın, muhasebecilik hizmeti verdiği A… Sentetik Elyaf Amb. San. Tic. Ltd. Şti’nin yetkilisi olan diğer sanık Y…Ş…’nun sahte fatura düzenlemek suçlarına iştirak ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmemesi ve sanık hakkında düzenlenen vergi inceleme ve vergi suçu raporlarında mesleği gereği olarak verilen hizmet kapsamında mükellef şirketin beyannamelerini vermek dışında sahte fatura düzenleme suçuna ne şekilde iştirak ettiğinin belirtilmemesi karşısında, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur.

Yukarıda sözü edilen Karara göre; iştirak halinin unsurları ile meslek mensubunun durumu tam açıklanmadan yine meslek mensubunun sahte belge ticaretine müşterek ya da dolaylı iştirakine, azmettirmesine, yardım vb. gibi fillere kolaylık gösterdiğine dair somut delillere dayalı tespit yapılmadan meslek mensubunun sorumluğundan bahsedilemez.

– Yargıtay 19. Ceza Dairesi 21.10.2015 tarih 2015 / 875 E. 2015 / 5932 K. sayılı kararında; “… Serbest muhasebeci olan sanık …hakkında 2008 takvim yılında, muhasebecilik hizmeti verdiği … Ltd. Şti. yetkilisinin sahte fatura düzenlemek suçuna iştirak ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmemesi ve sanık hakkında düzenlenen vergi inceleme ve vergi suçu raporlarında sanığın sahte fatura düzenleme uçuna ne şekilde iştirak ettiğinin belirtilmemesi karşılığında, 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu uyarınca, muhasebecilik gereği olarak verilen hizmet kapsamında mükellef şirketin beyannamelerini vermek dışında ne şekilde sahte belge düzenlemek suçuna iştirak ettiği açıklanıp, iştirakin niteliği tartışılmadan ve VUK’nun 360. Maddesine göre suçtan menfaat elde edip – etmediği araştırılmadan hüküm tesisi…” uygun görülmemiştir.

Vergi inceleme elemanlarınca son zamanlarda hazırlanan raporlarda meslek mensupları ile ilgili sahte belge düzenleme filine iştirak ettiği kanaati ile iştirak suçu raporu da düzenlenmekte ve vergi aslı ile bir kat vergi zıyaı suçu kapsamlı ihbarnameler gönderilmektedir. İnceleme elemanları bu gibi durumlarda ayrıca Vergi Suçu Raporu da düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktadırlar.

Yukarda bahsi geçen yargı kararlarında görüldüğü gibi Yargıtay’ın haklı ve pek yerinde anlayışına göre; meslek mensubu hakkında somut delillerle tespit yapılmadan iştirak suçlamasıyla ceza verilmesi mümkün değildir. Bu sebepten vergi inceleme elemanlarının suça iştirakin unsurlarının ve seviyesinin, suç faili ve suçun oluşumu ile meslek mensubunun eleştiri konusu hareketi arasında illiyet bağının tüm yönleri ile tespit etmiş olması gerekmektedir.[1]

—————————
[1] TÜRMOB, “Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İştirak”, Mali Mevzuat Yorum / Uygulama Sirküleri, Sirküler No:1, Ekim 2020, s.19-21.

Yorumlar