Ana Sayfa Yazılar 12.11.2021 872 Görüntüleme

ÇOK ÖNEMLİDİR….MATRAH ARTIRIMIN 1. TAKSİDİNİ ÖDEYEMEYEN MÜKELLEFLER İÇİN…..

ŞENOL DÖNDER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Aşağıda sunulu Matrah artırımı iptal edilen mükelleflere müjde başlığından sonra okuyacağınız açıklamalar neticesinde aynı hususların 7326 sayılı yasa için de geçerli olacağı malumunuzdur. Yazıyı dikkatle okumanızı bu durumda olan mükelleflerin buna göre hareket etmesini rica ederim.

MATRAH ARTIRIMI İPTAL EDİLEN MÜKELLEFLERE MÜJDE ?
• Matrah Artırımı Yapan Mükellef, Taksitlerini Aksatılırsa veya ödemezse matrah artırımı bozulur mu ?
En son af kanunu olarak bilinen, 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 7143 sayılı kanunda daha önce yayımlanan af kanunları gibi, mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve vergi artırımı olanağı getirilmiştir.
Matrah artırımında bulunan bazı mükelleflerin ekonomik sıkıntılardan veya herhangi bir sebeple, ödemelerini aksattıkları görülmektedir. Bu durumda olan mükelleflerin yasal hakları ellerinden alınmış olup, vergi incelemesine tabi tutulmuşlardır. Doğal olarak bu durum mükellefler arasında bazı mağduriyetlere neden olmuştur.
7143 sayılı kanunla, diğer af kanunlarından farklı olarak ilk defa, matrah ve vergi artırımında bulunmuş mükelleflere, bu artırımlara ilişkin ödemeleri gereken taksit tutarlarını süresinde ödeme zorunluluğu getirilmiştir. 7143 sayılı kanunun 5. Maddesinin 4.a- Fıkrasında , ‘’ a) matrah ve vergi artırımının bu kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katmadeğer vergilerinin, peşin veya ilk taksidi bu kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz. ‘’ hükmüne amirdir.

7143 sayılı kanunla, diğer af kanunlarından farklı olarak ilk defa, matrah ve vergi artırımında bulunmuş mükelleflere, bu artırımlara ilişkin ödemeleri gereken taksit tutarlarını süresinde ödeme zorunluluğu getirilmekle birlikte, taksitlerin bu kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsili yapılacak ancak matrah artırımından yararlandırılmayacaktır.

Bu kapsamda; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 30.04.2018 tarihinde sunulan Kanun Tasarısının, matrah ve vergi artırımını kapsayan, 5.maddesinin sonuna, Plan Bütçe Komisyonunda; “Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur cümlesinin sonuna çalakalem mükellefe sürpriz olarak , bu madde hükmünden yararlanılamaz.” cümlesi eklenmiştir.

7143 sayılı Kanunun, ödemelerle ilgili ortak hükümleri kapsayan 9.maddesinin 6. Bendi incelendiğinde, “İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.” Hükmüne amirdir.

7143 sayılı Kanunun, ödemelerle ilgili ortak hükümleri içeren 9. maddesi göz ardı edilerek sadece 5. maddesi dikkate alındığında matrah ve vergi artırımında bulunup, süresinde ödeme yapmayan mükelleflerin, hem matrah ve vergi artırımları, hem de taksitlendirmeleri bozulacaktır. Taksitler Süresinde Ödenmezse Bu Madde Hükmünden Yararlanılamaz (matrah ve vergi artırımından yararlanılamaz) ‘’ hükmüne amirdir.

Açıkçası, bu durumdaki mükellefler matrah artırımından yararlanamamış sayılacaktır. Bu yüzden incelemesi varsa, hem incelenmeye devam edilecek hem de ödenmeyen taksitler için gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam edilecektir.
• Matrah artırımı iptal edilmiş ancak iptal edilgine dair bir yazı gelmemiş olan mükelleflerin durumu ne olacaktır.?
Vergi dairesi tarafından kabul edilen yapılandırma ve matrah artırımı ile ilgili ödeme planlarında yer alan vergilerin çizelge kapsamında vadelerinde ödenmesi zorunludur. Taksitlerde aksama olduğu takdirde ödeme planının alt kısmında yer alan dipnotlar ve ilgili Yasanın hükümlerine göre ikmal edilmesi gerekmektedir. Yasa da belirtilen tarihte ödemediği takdirde matrah artırımının kaldırılacağı yönünde davacıya bildirimde bulunulması gerekir.

Mükellefe bu yönde bir bildirimde bulunulmadan taksitlerden birini yasada belirtilen sürede ödemediğinden bahisle matrah artırımının kaldırılması hukuka uygun değildir. Mükelleflerin matrah artırımı ile ilgili Yasa hükümlerinden belli koşullar kapsamında faydalanması Anayasal bir hükümdür.

Nitekim Ankara 5. Vergi Mahkemesi tarafından verilen kararda, mükellefin yürütmenin durdurulması istemi E:2019/1725 sayılı karar ile işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu kararda, ödeme planını aksatanlarla ilgili yapılandırmanın devamı ve vergi incelemesi yapılamayacağı hakkında karar vermiştir.

olayda, davacı mükellef tarafından 7143 sayılı Yasa kapsamında yapmış olduğu matrah artırımı hükümlerinden faydalanma hakkının kaybedildiğine dair davacı mükellef adına …………. Vergi dairesi tarafından tesis edilen …… tarih ve ………… sayılı işlemin 7143 sayılı Yasa kapsamında 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak KDV, Kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulduğu, borcun 6 taksit ödeme seçeneğini tercih ettiği, ancak 4. Taksitin banka sistemlerinden kaynaklanan ve kontrollü olmayan bir hatadan kaynaklı olarak sehven gerçekleştirilemediği, ödeme işlemi gerçekleşmeyen taksiti de gecikme zammı ile beraber vergi dairesinin emanet hesaplarına ödediği, hakkında yeniden vergi incelemesi başlatılması sebebi ile mağduriyet yaşadığı, vergi dairesinin 4. Taksitin yatırılmadığından haberi olmasına rağmen bu konuda kendisine yazılı veya sözlü herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, mükellefe hizmet etme amacı bulunan ve vergi tahsil etmekle vazifeli vergi dairesinin herhangi bir eylemde bulunmamasının bu amacın gerçekleşmesine hizmet etmediği, matrah artırımının kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istemiyle vergi mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli dava açmıştır.

Salt bir taksitin ödenmemesi mükellefi bu Anayasal matrah artırımı hakkından faydalanması konusunda mükellefi mahrum edemez. Nitekim, Ankara 5. Vergi Mahkemesi tarafından verilen K:2020/1014 sayılı esas kararda da yer aldığı üzere mükellefin matrah artırımından faydalanmayacağı yönünde idare tarafından tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Kararın hüküm fıkrasında: “ … Yasa da belirtilen tarihte ödemediği takdirde matrah artırımının kaldırılacağı yönünde davacıya bildirimde bulunulması gerekirken, davacıya bu yönde bir bildirimde bulunulmadan taksitlerden birini yasada belirtilen sürede ödemediğinden bahisle matrah artırımının kaldırılması yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Nitekim vergi mahkemesi yürütmenin durdurulması istemini kabul etmiştir. Kararın gerekçesinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı İYUK mad. 27 hükmü uyarınca teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.15/09/2020

MEHMET KAYNAK
Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Genel Başkanı

kaynak: https://www.facebook.com/versavorg/

Yorumlar