Ana Sayfa GENEL 13 Şubat 2021 229 Görüntüleme

Özelge : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İşini Kapatılmak Suretiyle Mükellefiyet Kaydı Olmaksızın l.Derece Yakınlarının Muhasebesinin Tutulup Tutulmayacağı

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Tarih: 09.10.2018

Sayı : 25947440-205[2018]-E.12404

Konu : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işini kapatılmak suretiyle mükellefiyet

kaydı olmaksızın l.derece yakınlarının muhasebesinin tutulup tutulmayacağı

 

…… Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası … sicil numaralı üyesi olduğunuzu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işinizi 31.12.2013 tarihinde kapattığınızı belirterek; serbest muhasebecilik mali müşavirlik işini mükellefiyet kaydı olmaksızın 1.derece yakınlarınızın …. muhasebesini tutup tutmayacağınız hususunun babanın evladından ücret almayacağının göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilip Defterdarlığımız (Gelir Müdürlüğü) görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 45 inci maddesinde;

“Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

Yeminli malî müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci malî müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.”

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Meslek Mensuplarının Yapabileceği İşler ve Ünvanların Kullanılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; Kanun’un 2 nci maddesindeki mesleğin konusuna giren işlerin, serbest meslek faaliyeti olarak yalnız mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplarınca yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bu itibarla; bir meslek mensubu olarak mesleki faaliyetiniz olan serbest muhasebeci mali müşavirlik işinizi 31.12.2013 tarihi itibariyle kapatmış olmanız nedeniyle serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyeti ile ilgili iş ve işlemleri l.derece yakınlarınızdan ücret dahi almadan yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Yorumlar