Ana Sayfa GENEL 13 Ekim 2020 284 Görüntüleme

Özelge: Ücret geliri elde eden kişinin, eğitim harcamalarını indirim konusu yapıp yapmayacağı.

Sayı:   62030549-120[63-2014/745]-399
Tarih:  09/03/2015

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Ücret geliri elde eden kişinin, eğitim harcamalarını indirim konusu yapıp yapmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Mali Hizmetler Başkanı” unvanı ile … sözleşmeli personel olarak görev yaptığınız belirtilerek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eğitim harcamalarının ücret matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.          193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; kimlerin hangi ödemelerden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmış olup, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 18/11/2014 tarihli ek dilekçenizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre sözleşmeli statüde görev yapan personelin maaşlarının genel bütçe kaynaklarından ödendiği, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemelerin ise Genel Sekreterlik Muhasebe Birimi tarafından ödendiği, tarafınızca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmediği, ücret gelirinizden gelir vergisi tevkifatı yapıldığı belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, … alınan ücret ile bu genel sekreterliğin döner sermayesinden alınan ek ödemenin tek işverenden elde edilen ücret olması nedeniyle yıllık beyanname verilmemesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan indirimlerden yalnızca gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yararlanılması mümkün bulunduğundan, tevkifat yoluyla vergilendirmenin nihai vergilendirme olduğu durumlarda, eğitim harcamalarının ücret matrahından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil