Ana Sayfa Özelgeler 13 Ekim 2021 574 Görüntüleme

Özelge : Kuaför İşletmeciliği Ve Lokanta İşletmeciliği Faaliyetlerinde Bulunulunan Mükellefin, Tüccar Sınıfının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Had ve SGK Teşvikinin Satış Hasılatı Toplamına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.

Sayı:
11395140-105[177-2019-VUK2-12731]-646869
Tarih:
02/09/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[177-2019-VUK2-12731]-E.646869

02.09.2020

Konu

:

Defter tutma hadleri.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, …, 17/11/2017 tarihinden bu yana “kuaför işletmelerinin faaliyetleri” ile iştigal ettiğinizi, ayrıca 15/11/2018-4/9/2019 tarihleri arasında da şube iş yerinizde “ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti” ile iştigal ettiğinizi belirterek, 2020 yılı için tasdik ettireceğiniz defterin belirlenmesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendini dikkate almanız gerektiği ile hesaplarınıza gelir olarak kaydettiğiniz SGK teşviklerini yıllık satış toplamınıza dahil etmeniz gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde, “Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (1/1/2019 tarihinden itibaren) 230.000- TL’yi veya satışları tutarı (1/1/2019 tarihinden itibaren) 320.000- TL’yi aşanlar,

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı (1/1/2019 tarihinden itibaren) 120.000- TL’yi aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (1/1/2019 tarihinden itibaren) 230.000- TL’yi aşanlar;

…” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, “kuaför işletmeciliği” faaliyetiniz hizmet işletmesi olarak değerlendirilmekle birlikte, satın alınan malların olduğu gibi ya da işledikten sonra satışı olarak değerlendirilen “ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti” ile de iştigal ettiğiniz şube iş yerinizi 4/9/2019 tarihinde kapattığınız, dolayısıyla bu faaliyetinizden elde ettiğiniz gelirlerinizin de 2019 yılı hesaplarınızda bulunduğu dikkate alındığında, 2020 yılında tutacağınız defterin tayininde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin (3) numaralı bendinin dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mutad şekilde yapmış olduğunuz faaliyetinizdeki alım ya da satım veya gayri safi iş hasılatı tutarlarınızın dışında kalan ve hesaplarınıza gelir olarak kaydettiğiniz SGK teşviklerinin, defter tutma bakımından yapılacak değerlendirmede satışlarınız/iş hasılatınız toplamına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar