Ana Sayfa GENEL 14 Ocak 2021 183 Görüntüleme

Özelgeler : Güzellik salonu işletmesinde basit usul mükellefiyet..

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

13649056-120[2020-ÖZE-34]-E.72119

29.12.2020

Konu

:

Güzellik salonu işletmesinde basit usul mükellefiyet

İlgi

:

06/10/2020 tarih ve 146493 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; güzellik salonu işletmeciliği faaliyetinde (sağlık bakım hizmetleri hariç) bulunduğunuzu belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Aynı Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulden faydalanamayacak mükellefler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin (12) numaralı bendinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 12/01/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahilinde her türlü emtia alım satımı ile uğraşanların 01/01/1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “5/b” bölümünde “Götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerden her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar, 1.1.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Emtia alım-satımının sabit bir işyerinde, seyyar olarak, toptan veya perakende yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu işi yapan götürü usule tabi olan mükellefler, bu kapsamda değerlendirileceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, ticari faaliyette bulunan mükellefler, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan şartları topluca taşıması ve 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması kaydıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanmakta olup şartları taşımayanlar ise gerçek usulde vergiye tabi tutulmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, güzellik salonu faaliyetiniz dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız ve 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmamanız kaydıyla, basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak söz konusu güzellik salonunda dermokozmetik ürünler, krem, parfüm, şampuan vb. ürünlerin alımı ve satımının da yapılması halinde, basit usulden yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup gerçek usulde vergilendirileceğiniz tabiidir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar