Ana Sayfa GENEL 14 Şubat 2021 190 Görüntüleme

Firmanız Demirbaşlarınızda Havalı Tüfekte mi var!.. Özelge : Havalı Tüfek Amortisman Oranı Nedir?


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[VUK-1-24519]-E.729558

02.10.2020

Konu

:

Havalı tüfek amortisman oranı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, havalı tüfeğin faydalı ömrü ve amortisman oranının ilgili amortisman listesinde bulunmadığından bahisle, şirketinize demirbaş olarak kaydetmek istediğiniz ve … fabrika mamul deponuzda  kullanılmak üzere aldığınız söz konusu iktisadi kıymetin faydalı ömrü ve amortisman oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği, değeri (2020 yılı için) 1.400 -TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2020 yılı için) 1.400 -TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı,

– 315 inci maddesinde ise, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı, hükme bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” belirlenerek; 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste (Amortisman Listesi) ile açıklanmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğin (2) numaralı bölümünde, Tebliğe ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamaların yapılarak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının tespit edildiği, listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının belirlendiği, mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacakları, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edecekleri açıklanmıştır.

Bununla birlikte, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Listelerde Bulunmayan İktisadi Kıymetler” başlıklı (4) numaralı bölümünde, listedeki herhangi bir sınıflamada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için mükelleflerin müracaatları üzerine Bakanlığımızca belirlenecek süre ve oranlar üzerinden amortisman ayrılabileceği açıklanmıştır.

Ayrıca, mezkûr listede, “52.5. Güvenlik Hizmetleri” sırası kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 8 yıl, amortisman oranı ise %12,50 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Kanunun 313 üncü maddesi uyarınca, değeri 1.400 TL’yi (2020 yılı için) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği tabii olup, başvurunuzda belirtilen havalı tüfeğin amortisman yoluyla itfa edilmek üzere aktifleştirilmesi (demirbaş olarak kayıtlara alınması) halinde, mezkûr listenin “52.5. Güvenlik Hizmetleri” bölümü kapsamında, faydalı ömrünün 8 yıl ve amortisman oranının % 12,50 olarak dikkate alınmak suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar