Ana Sayfa Özelgeler 14 Haziran 2022 253 Görüntüleme

Özelge : Instagram üzerinden yapılan röportajların ve bu röportajların yine Instagram üzerinden paylaşımında yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-62030549-120[65-2021/834]-554697

23.05.2022

Konu

:

Instagram üzerinden yapılan röportajların ve bu röportajların yine Instagram üzerinden paylaşımında yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı

İlgi

:

a)

25/06/2021 tarih 2750873 sayılı özelge talep formu

b)

25/06/2021 tarih 2762140 sayılı özelge talep formu

c)

27/07/2021 tarih 3415185 sayılı özelge talep

formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, Türkiye’de yerleşik tam mükellef kurumlarla veya temsilcileriyle Instagram uygulaması üzerinden söz konusu mükelleflerin projelerinin duyurulması amacına yönelik röportajlar yaptığınızı, bu röportajları kendinize ait Instagram hesabı üzerinden paylaştığınızı, bu kapsamda röportaj yaptığınız tam mükellef kurumlarca tarafınıza ödeme yapıldığı belirtilerek, söz konusu ödemeler üzerinden hangi oranda gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir..

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan anılan Kanunun 94 üncü maddesinde, kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, söz konusu maddelerde bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir ve kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış olup, mezkur maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde, Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına; ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetki verilmiş olup bu fıkra ile Cumhurbaşkanına verilen yetki, 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmıştır.

Söz konusu Kararın eki Kararın 1 inci maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Mezkûr Kararın 2 nci maddesi ile; 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (17) numaralı bent eklenmiş olup, söz konusu bent kapsamında internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, gazetecilik ve yazarlık mesleklerini mutad meslek halinde ifa eden serbest meslek kazanç mükellefi tarafından, bedeli karşılığı belli projelerin tanıtımının yapılması niteliği taşıyan Instagram üzerinden yapılan röportajların, yine Instagram üzerinden paylaşılması faaliyetinin, 476 sayılı Kararın eki Karar gereğince internet ortamında verilen reklam hizmeti olarak değerlendirilmesi ve bu kapsamda yapılan ödemelerden % 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar

Benzer Haberler