Ana Sayfa GENEL 14 Ağustos 2020 505 Görüntüleme

İzaha Davette Ön Tespit

 

30.07.2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; “izaha davet” müessesesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlemektir. Yazımızda ön tespit ile ilgili açıklamalarda bulunacağız.

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli cezanın uygulanması, yetkili merciler tarafından verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair ön tespitin yapılmış olduğu hallerde mümkündür.

Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu veya verilerin aşağıda açıklanan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilmesi neticesinde, mezkûr komisyon tarafından verginin ziyaa uğramış olabileceği yönünde yapılan tespiti ifade eder.

İlgili tebliğde ön tespitin şartları şöyle sıralanmıştır;

Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması;

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinde bahsi geçen “vergi incelemesinebaşlanılmamış olması” ile “takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması”, ön tespitin ilgiliolduğu konuya ilişkin olarak; tespit tarihine kadar mükellef nezdinde bir vergi incelemesinebaşlanılmamış olmasını veya mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiş olmasını ifade eder.

İhbarda Bulunulmamış Olması

İhbarda bulunulmamış olması, yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitle ilgili konu hakkında, tespit tarihine kadar herhangi bir ihbarda bulunulmamış olmasını ifade eder. Haklarında ön tespit konusuyla ilgili ihbar bulunan mükelleflere izaha davet yazısı ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) kullanılmasına ilişkin ön tespit yazısı (SMİYB ön tespit yazısı) tebliğ edilmeyecek, ön tespit konusu ile ilgisi bulunmayan ihbarlar ise izaha davete veya SMİYB ön tespit yazısının tebliğ edilmesine engel teşkil etmeyecektir.(1)

—————————–

[1]TÜRMOB, “İZAHA DAVET UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENDİ”,Sirküler No: 161, https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/b98b4fa0-fd31-4d45-a949-d727562e5974/izaha-davet-uygulamasinin-usul-ve-esaslari-yeniden-belirlendi,Erişim tarihi: 11.08.2020. s.5-6.

Kaynak: Can Türker – https://www.hurses.com.tr/

.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil