Ana Sayfa Yazılar 14.09.2021 599 Görüntüleme

Emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, tespit edilmiştir.- Ergün ŞENLİK – Yeminli Mali Müşavir

ERGÜN ŞENLİK 

Yeminli Mali Müşavir

79 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 01.09.2021 tarih ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 79 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.                    

ERGUN ŞENLİK

Yorumlar