Ana Sayfa GENEL 14 Ekim 2021 911 Görüntüleme

İlgililerin Dikkatine. 2021/3. Dönem Smmm Yeterlilik Sınavı Yaklaşıyor.

2021/3 dönem Smmm Yeterlilik Sınavına yeni girecek ve daha önce girip, yeniden girecek Smmm Adaylarına bilgi verme ihtiyacı hissettik. Bu konu ile ilgili Tesmer tarafından yayınlanan bilgileri biz de siz adaylarla paylaşmak istedik.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA
İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav
Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda
belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.
Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest
Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini
stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.
2021/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 27-28 Kasım 2021
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 23.08.2021-15.09.2021
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 27.09.2021-25.10.2021
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15.09.2021 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış
olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online
olarak yapılacaktır.
 İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı
çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir.
 Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru
yapmaları yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında
eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş
yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim
kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından
lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların
denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan
hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3) Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45’nci
madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen
durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali
Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sınav
Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki
konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

Finansal Muhasebe,
Finansal Tablolar ve Analizi,
Maliyet Muhasebesi,
Muhasebe Denetimi,
Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
Sermaye Piyasası Mevzuatı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2) Nüfus kayıt örneği (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
3) 1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil
kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
5) Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-devlet kapısı üzerinden alınmış
Mezun Belgesi,
Mezun belgesi e-devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini
sunabilirler.
Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka sayfasında
kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı
Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi,
(Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de
yapılacaktır.)
Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki
mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak
denklik belgesi,
6) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj bitirme belgesi
(İlgili Oda tarafından düzenlenir.)
7) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
8) Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan
kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
9) Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
10) Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik
Kayıt Belgesi”,
11) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),
12) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelere ek olarak
ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa
uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,
13) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 6,
7, 9 ve 10. sırada belirtilen belgeler istenmez,
Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 185,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7
dersten sorumlu olanların 1.295,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.480,00 ₺ ödemeleri gerekir,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan hesaplarından
birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS)
üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin
“Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete)
2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden
itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle
uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen
bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru
tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi
No:562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568
sayılı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları
taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.
1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların
başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve
TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.
3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
4) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik
Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
İlan Olunur.

kaynak: tesmer.org.tr

Yorumlar