Ana Sayfa GENEL 14 Aralık 2019 707 Görüntüleme

E – FATURA UYGULAMASI

e-Fatura Uygulaması

 

 • Vergi Usul Kanununun 229, 230, 231 ve 232’inci maddeleri gereğince düzenlenmesi gereken kâğıt faturanın elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân verir.

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin istisnai durumlar hariç, alış ve satışlarında muhataplarının durumuna bağlı olarak eFatura/e-Arşiv Fatura/Fatura düzenlemeleri/almaları zorunludur.

 • e-Fatura uygulamasına dahil olabilmek için gerekli teknik/idari hazırlıkların yapılması ve uygulamadan yararlanmaya yönelik yöntem ve başvuruya ilişkin süreçlerin tamamlanması gerekir.

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olanlar

 • ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler

 • ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

 • Elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler

 • İhtiyari olarak uygulamaya dahil olmak isteyenler

 • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler

 • Analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefler (yazılı bildirim yapılmak ve en az 3 ay süre verilmek koşuluyla)

5 milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren,

 • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,

 • 464 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği kapsamında; internet üzerinden satış yapıp ve 5 milyon TL üzerinde brüt satış hasılatına sahip olanların, eArşiv Faturaya geçişine yönelik mevcut Tebliğdeki düzenlemeler geçerliliğini korumaktadır.

 • Bu kapsamda internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren eFatura’ya ve e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapması gerekmektedir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanların, istisnai durumlar hariç, bahsi geçen faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

 • Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda açıklanmıştır.

kaynak: http://www.asmmmo.org.tr

Yorumlar