Ana Sayfa Özelgeler 16 Ocak 2023 66 Görüntüleme

Özelge : Yurt dışı müşterileri tarafından fatura iade bölümünün eksik veya hatalı doldurulmasında belge düzeni hk


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü.

Sayı

:

64597866-105-13099

05.08.2021

Konu

:

Yurt dışı müşterileri tarafından fatura iade bölümünün eksik veya hatalı doldurulmasında belge düzeni hk

 

İlgide kayıtlı özelge talep formundan; … şirketinizin ithal ederek veya yurt içi tedarikçi firmadan temin ederek stoklara almış olduğu erkek/kadın tekstil ürünleri (denim ürünler, triko, penye, iç çamaşırı vb.) ile ayakkabı, çanta, kemer, cüzdan, saat, parfüm, oje ve diğer aksesuar ürünlerini Türkiye’deki üç yüz adet mağazanıza sevk ederek bu mağazalar aracılığı ile nihai tüketicilere satışını gerçekleştirdiği, ayrıca yine şirketiniz tarafından aracı bir internet sitesi vasıtasıyla yurt dışı nihai tüketicilere ürünlerinizin satışının gerçekleşeceği, ürünlerin anlaşmalı bir kargo şirketi aracılığı ile yurt dışı müşterilerine teslim edileceği, söz konusu teslim kapsamındaki ürünlerin müşteri adına düzenlenecek e-arşiv ve elektronik ortamda onaylanan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ile tevsik edileceği anlaşılmış olup yurt dışı müşterilerinizin iade ettiği ürünlere ilişkin faturalarda ilgili bölümlerin doldurulmaması, eksik veya hatalı doldurulması ile iade edilen ürünlerin gider pusulası ile kayıtlara alınması durumunda müşterinin yurt dışında olması nedeniyle imzalamasının fiili imkansızlığından dolayı tereddüt oluştuğundan konu ile ilgili Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Diğer taraftan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Mesafeli Sözleşmeler” başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında, mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşme şeklinde tanımlanmıştır.

385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni” başlıklı 4 üncü bölümünde ise; “…sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde;

– Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası

– İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır.

Bu şekilde düzenlenen fatura malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneği kendinde kalacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şirketinizin mesafeli sözleşmeler düzenlemek suretiyle yaptığı satışlar için 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiş olan iade bölümünün yer aldığı faturaları kullanması gerekmekte olup, iade durumunda iadeye ilişkin bölümün müşterileriniz tarafından doldurularak ürünle beraber şirketinize gönderilmesi durumunda, şirketinizce iadeye ilişkin gider pusulası düzenlenmeksizin işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Ancak, iade bölümünün müşteriler tarafından doldurulmaması, eksik veya hatalı doldurulması durumunda, … iade işleminin şirketinizce gider pusulası düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, bu şekilde düzenlenecek olan gider pusulalarının eksik/hatalı gönderilen iade faturalarıyla birlikte muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar