Ana Sayfa GENEL 17 Temmuz 2022 96 Görüntüleme

Seçilmiş Bilanço Hesaplarına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Hesap No  Hesap Adı    Uygulanması Gereken Önemli Prosedürler

100    Kasa  Muavin defter dökümünü alarak kontrol ediniz. Aşırı derecede yüksek bakiye ile ters bakiye olup olmadığını kontrol ediniz. Yüksek tutarlı hareketlerin nedenini not ediniz.

100    Kasa  Kasada bulunan yabancı para biriminden mevcutların kur değerlemesi yapılmış mı? Kur değerlemesinde TCMB EFEKTİF ALIŞ KURU kullanıldığından emin olunuz.

  • Kasa Dönem sonu itibari ile kasada bulunan mevcutlar için sayım yapılmış mıdır? Buna ilişkin hazırlanan bir sayım tutanağı mevcut mudur? Kayıtlar ile uyumlu mudur?
  • Alınan Çekler Portföydeki çeklerin sayımı yapıldı mı? Tahsile verilen çekler için ilgili bankalara teslim yazısı var mı? Vadesi 31 Aralık tarihini aşan çekler 121 Alacak Senetleri hesabına virman edilmiş midir?
  • Alınan Çekler Yabancı para biriminden alınan çekler değerlemesi yapılmış mı? Değerlemede TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU alındığından emin olunuz.
  • Bankalar Bankalardan temin edilen hesap ekstresi ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.

102  Bankalar Dönem sonunda KMH – BCH türünden banka hesapları ile ilgili alacak bakiye veren hesaplar krediler hesabına virmanı yapılmış mıdır?

  • Bankalar Vadeli mevduat hesaplarına ilşkin bilanço gününe kadar isabet eden faiz tahakkuku yapılmalıdır. Hesaplamanın doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
  • Verilen Çekler Verilen Çeklerin listesini kontrol ediniz. Vadesi 31 Aralık tarihini aşan borç çeklerini 321 Borç Senetleri hesabına virman edildiğinden emin olunuz.

103  Verilen Çekler Yabancı para biriminden verilen çekler ve senetlerin kur değerlemesini kontrol ediniz? Değerlemede TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU alındığından emin olunuz.

120 Ticari Alacaklar Ticari alacaklara ilişkin olarak yazılı mutabakat olup olmadığını teyit ediniz. Alacak bakiyesi veren ticari alacakların nedeni araştırınız. Duruma göre bu hesapları alınan sipariş avansları hesabına virman ediniz.

120 Ticari Alacaklar Yabancı para biriminden alınan avansların değerlemesi yapılmış mı? Değerlemede TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU alınmalı!

120 Ticari Alacaklar Ticari alacaklarla ilgili dava ve icra safhasına gelmiş olanlar için gerekli dokümantasyonu sağlayınız. Karşılık ayrılması konusunda işletme yöneticisi ile görüşünüz.

120 Ticari Alacaklar Süpheli ticari alacaklar hesabında dönem içinde meydana gelen değişiklikleri izlemek için hareket tablosu hazırlayınız. Bu hareket tablosuna göre ilgili muhasebe kayıtlarının yapıldığından emin olunuz.

131   Ortaklardan Alacaklar    Ortaklardan Alacak hesabı borç bakiyesi veriyorsa, bu hesaba     kaydedilen tutarları muavin defter yardımı ile inceleyiniz.

131 Ortaklardan Alacaklar Ortaklardan alacaklar için adat yapılıp yapılmayacağından emin olunuz. Adat yapılması gerekiyorsa gerekli dokümantasyonun olup olmadığını kontrol ediniz.
 

131

 

Ortaklardan Alacaklar

Pay sahiplerinin, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını var mı? Varsa pay sahipleri şirkete borçlanamaz, durumu şirket yönetimine bildirin. (TTK Md.358 )
131 Ortaklardan Alacaklar Pay sahipleri, şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. (TTK Md.358) Bu durum mevcut mu?

Mevcutsa şirket yönetimine bildirin. (TTK 358)

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Önceki dönem KV Beyannamesi ve/veya KDV

Beyannamaelerini kontrol ederek vergi alacağı olup olmadığını kontrol ediniz.

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Ücret ve maaşlar nedeni ile personele ödenmesi gereken AGİ tutarlarının bu hesapta izlenip izlenmediğini kontrol ediniz.
153 Stoklar Stokların Miktar ve Tutar Denge Listelerini inceleyerek Stoklara İlişkin Kaydi ve Fiili Envanter sayımlarını karşılaştırarak stok değerleme yöntemleri üzerine gerekli çalışmaları yapınız.
153 Stoklar Ticari Mallar hesabından 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına ve 152 Mamuller hesabından 620 Satılan Mamuller Maliyetine hesabına doğru tutarlar aktarılmış mıdır?
Hizmet Stokları Yıl içerisinde 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında takip edilen ve henüz tamamlanmayan inşaatlar için yapılan harcamaların yılsonunda 170-177 hesaplara devri yapılmış mıdır?
190 Devreden KDV Devreden KDV tutarı var mıdır? Varsa aralık beyannamesinde yazılı devreden KDV tutarı ile bu hesabın tutarının doğru olup olmadığının mutabakatını yapınız.?
193 Peşin Ödenen

Vergi ve

Fonlar

Dönem içinde ödenen geçici vergi tutarlarının ödeme dekontları ile mutabakatını sağlayınız. Dönem vergi karşılığına isabet eden tutara kadar olan kısmını 371 hesaba virman edilip edilmediğini kontrol ediniz.
193 Peşin Ödenen

Vergi ve

Fonlar

Dönem içinde kesinti yolu ile ödenen vergilerin ilgili kesintiyi gerçekleştiren kurumdan alınan mutabakat yazıları ile kontrol ediniz.

Menkul sermaye irstlarından yapılan kesintiler için 642 ve 645 hesap ile çapraz kontrolünü sağlayınız.

 

 

 

254

Binek

Otomobiller

( faaliyetleri kısmen veya

tamamen binek

oto. kiralanması veya çeşitli şekillerde

işletilmesi

olanların bu amaçla

kullandıkları hariç)

 

a)             1.1.2022 tarihinden itibaren binek otomobillere ilişkin

giderlerin %30’u KKEG olarak dikkate alınmış mı?

b)             1.1.2022 tarihinden itibaren KKEG olarak dikkate alınan binek otolara ait giderlerin KDV’lerinin % 30’luk kısımı İnd. Kdv Hes. çıkartılıp KKEG yazılmış mı?

c)             1.1.2022 tarihinden itibaren binek otomobillere ilişkin ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 200.000 TL’yi, söz konusu vergiler maliyet bedeline eklenmiş veya alınan binek otomobil ikinci el ise, amortismana tabi tutarının 4300.000 TL’yi aşan kısmı KKEG olarak dikkate alınmış mı?

Maddi Duran

Varlıklar

Satın alma tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar olan faiz ve kur farkları sabit kıymetin maliyete eklenmiş mi?
Maddi ve Maddi

Olmayan Duran

Varlıklar

 

MDV ve MODV için bir hareket tablosu düzenleyiniz. Dönem içi giriş ve çıkışlara ilişkin muhasebe kayıtlarının doğruluğunu teyit ediniz.

Maddi ve Maddi

Olmayan Duran

Varlıklar

 

Maliyet bedelini oluşturan unsurları kontrol ediniz. Satın alma ile ilgili finansman giderlerinin doğru muhasebeleştirildiğini kontrol ediniz.

Maddi ve Maddi

Olmayan Duran

Varlıklar

Amortisman tablosu ile mizanın mutabakatını sağlayınız. Faydalı ömürlerin VUK Genel Tebliğileri ile uyumlu olup olmadığını teyit ediniz. Amortisman tutarının matematiksel doğruluğunu kontrol ediniz.
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Bu hesapta yer alan tutarların bilanço günü itibari ile vadelerini inceleyiniz. Vadesi bir yıldan kısa olanları 180 hesaba virmanlayınız.
300 Banka Kredileri  Krediler hesabında yer alan bakiyelerin bankalardan temin edilen mutabakat yazıları ile uyumlu olup olmadığını teyit edinizi. Bilanço

gününe kadar isabet eden faiz tutarının gider tahakkuku yapınız.

300 Banka Kredileri  Uzun vadeli alınan kredilerin vadeleri incelenerek, bilanço günü itibari ile vadesi bir yıldan kısa olan kredilerin 303 no.lu hesaba virman edilmesini sağlayınız.
300 Banka Kredileri  Yabancı para biriminden banka kredilerinin kur değerlemesini kontrol ediniz. Değerlemede TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU alındığından emin olunuz.
320 Ticari Borçlar Ticari borçlara ilişkin olarak yazılı mutabakat olup olmadığını teyit ediniz. Borç bakiyesi veren ticari borçların nedeni araştırınız. Duruma göre bu hesapları verilen sipariş avansları hesabına virman ediniz.
320 Ticari Borçlar Yabancı para biriminden ticari borçların kur değerlemesini

kontrol ediniz.? Değerlemede TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU kullanıldığından emin olunuz.

340 Alınan Sipraiş Avansları Hesabın muavin defter yardımı ile inceleyiniz? Fatura edilmesi gereken herhangi bir işlem olup olmadığını teyit ediniz.
360 Ödenecek Vergi ve

Fonlar

Hesabın bakiyesini KDV, Muhtasar, Damga vs. periyodik olarak verilen beyannameler ile mutabakatını yapınız.
500 Ödenmiş Sermaye Hesapta yer alan bakiyenin ödenmiş olup olmadığını teyit ediniz.
 

502

Sermaye Düzeltmesi Olumlu

Farkları

Enflasyon Düzeltmesi nedeniyle 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında bulunan enflasyon Farkları herhangi bir hesaba nakledilmiş midir? Cevabınız evet ise Geçici vergi / Kurumlar Vergisi beyannamesinde ilgili bölüme yazılarak vergi hesaplanmış mıdır?
 

Kar Yedekleri

Beyan döneminde elde edilen gayrimenkul satış kazancı istisnası var mıdır? Soruya cevabınız evet ise satış kazancı tutarının % 75’lik tutarı satışın yapıldığı yılı izleyen 30 NİSAN tarihine kadar 590 hesaptan 549 hesaba virman edilmiş midir?  
Kar Yedekleri Sabit Kıymet satışlarından doğan karlardan yenileme fonuna alınan var mıdır?
Kar Yedekleri 3 yılı dolduran yenileme fonu var mıdır? Soruya cevabınız evet ise bu tutarı dönem kârına ilave ediniz.
Gider Hesapları 740-750-760-770-780 hesapların bakiyeleri ile 741-751-761771-781 hesapların tutarları doğru mudur?
Gider Hesapları 741-751-761-771-781 hesaplar ile 622-630-631-632-660-661 hesaplara aktarılan tutarlar doğru mudur?
 

760

770

 

Kiralık Binek Otomobiller

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 8.000 TL’yi aşan kısmı KKEG olarak dikkate alınmış mı?
760

770

 Binek Otomobiller 1.1.2020 tarihinden itibaren satın alınan binek otomobillerin ÖTV ve KDV toplamının 200.000 TL’yi aşması halinde aşan tutar KKEG olarak dikkate alınmış mı?
691 Dönem Karı

Vergi ve Diğ.

Yük. Karşılığı

Dönem sonu yansıtma kayıtları kontrol edilerek 691 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı tutarı doğru hesaplanmış mıdır?
692 Dönem Net Karı  

692 dönem net karı veya zararı bilançoya Dönem Net Karı veya Dönem Net Zararı şeklinde doğru olarak aktarılmış mıdır?

 Kaynak, Caner Tığcı

Net okunur pdf formatlı indirmek için Tıklayınız

kaynak: ozdogrular.com

Yorumlar