Ana Sayfa GENEL 17 Ağustos 2021 807 Görüntüleme

7326 Sayılı Kanunun İç Genelgesi

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un uygulamasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2021/1 Seri No.lu İç Genelge yayımlandı. Söz konusu genelge gereği;

1) Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlarda da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilir ve ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak 7326 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamaz.

2) Kanun hükümlerinden yararlanmaya yönelik baş vurularını elektronik ortamda veya yurt dış ından faksla yapan mükelleflerin, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili olarak dava açıp açmadıkları vergi dairelerince ivedilikle araş tırılacak ve bu borçlara iliş kin devam eden ihtilafın (uyumsuzluğun) bulunması durumunda, söz konusu davalardan vazgeçtiklerine dair yazılı dilekçeyi onbeş gün içinde vergi dairesine intikal ettirmeleri, aksi halde kanun hükümlerinden yararlanamayacakları hususu bir yazı ile mükellefl ere tebliğ edilecektir. Bu sürede davalardan vazgeçildiğine dair dilekçeleri vergi dairelerine intikal ettirmeyen mükellefl er kanun hükümlerinden yararlanma haklarını kaybedeceklerinden başvuruları geçersiz sayılacak ve hazırlanan ödeme planları iptal edilecektir.

3) 7326 sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükellefl erle ilgili olarak, kanunun ikinci maddesinin dördüncü fıkrası ile dokuzuncu maddesinin 12’nci fıkrasında yapılandırılan borcun %10’unun ödenmesine bağlı olarak borcun bulunmadığına dair belgede bu borçların gösterilmeyeceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

4) 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş bulunan mükellefl er de 31 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar Kanun’un üçüncü maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Dr. Veysi Seviğ – https://www.dunya.com/kose-yazisi/7326-sayili-kanunun-ic-genelgesi/630874

.

Yorumlar