Ana Sayfa GENEL 18 Haziran 2020 690 Görüntüleme

01 Temmuz Tarihini Not Edelim…

31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2nci maddesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ilişkin bazı hükümlerinin uygulanmasının Türk Borçlar Kanunu ’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile erteleneceğini düzenliyordu. Madde belirtilen bu süre 01.07.2020 tarihinde dolduğundan ertelenen kira sözleşmesine ilişkin madde hükümleri de bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Ertelenen kira sözleşmesine ilişkin hükümler kiracının Türk Ticaret Kanunu’ nda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin işyeri kiraları için geçerlilik taşıyordu.

Yazımızda 01.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan kira sözleşmesi hükümleri ve maddelerinden kısaca bahsedilecektir.

Bunlar sırasıyla

Madde 323 – Kira İlişkisinin devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Madde 325 – Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür.

Madde 331- Olağanüstü fesihte önemli sebepler

Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.

Kaynak: Can Türker – https://www.hurses.com.tr/

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil